Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal zijn naam hier niet noemen, een getuigenis-avond moest worden belegd te Groningen, welke als protest bedoeld was tegen bedoelden avond.

Veel wil ik er met over zeggen, maar wel dit: dat één punt in de motie welke op dien getuigenis-avond werd aangenomen een volkomen verkeerde voorstelling wekt. In die motie staat n.1. o.a.:

„dat zoolang de Roomsche Kerk de uitspraak van het Concilie van Trente handhaaft, waarbij zij bi strijd met des Heeren Woord al degenen vervloekt, die belijden dat de mensch alléén door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd wordt enkel door toerekening van de gerechtigheid Christi, van eenige toenadering tusschen Protestanten en Roomschen absoluut geen sprake kan zijn."

Want dat leert Trente niet. Het Concilie van Trente houdt wel degelijk in, dat Christus onze eenige middelaar ls bij God den Vader. En van vervloeking is ook in het geheel geen sprake. De interpretatie daar gegeven van het Concilie van Trente is valsch en onhistorisch en ook volkomen in strijd met de christelijke liefde.

Sluiten