Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

speurd heeft de schriftuurlijke opvatting dei wedergeboorte door den heiligen Geest.

Hij zou dan bijvoorbeeld in den -brief van den apostel Paulus aan Titus (3 : 5) gelezen hebben, dat God ons zalig gemaakt heeft door het bad der door den Heiligen Geest gewerkte wedergeboorte en vernieuwing.

Deze wedergeboorte en vernieuwing wordt door den Apostel als een bad voorgesteld, waaruit de heilige Geest de verlosten als nieuwe menschen doet uitkomen.

Deze geestelijke werking van Gods Geest in de menschen, welke de Apostel Paulus Uier in dit schilderachtige beeld van een bad teekent, bindt de Kerk van Rome aan het stoffelijke waterbad, op zulk een wijze, dat zonder dit stoffelijke waterbad de wedergeboorte door den Geest Gods niet zou tot stand komen.

Is dat de leer die uit de gegevens der Heilige Schrift naar voren treedt?

Het blijkt uit de Schrift dat de moordenaar die naast Jezus werd terechtgesteld om zijne misdaden, vergeving van zonden en het eeuwige leven ontving zonder den Doop te ontvangen, dat de Apostel Paulus reeds vergeving van zonde en vernieuwing ontving voor hij gedoopt werd.

Toen de Apostel Petrus ia het huis van den Romeinschen hoofdman Cornelius, het evangelie verkondigde aan hem en zijne heidensche huisgenooten en vrienden viel de H. Geest op die allen.

Petrus en de discipelen die met hem gekomen waren, ver baasden zich dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd.

Aanmerkende deze gebeurtenis vraagde de apostel Petrus: kan ook iemand het water weren, dat ook dezen niet gedoopt zouden worden, die den heiligen Geest ontvangen hebben, gelijk als wij?

En toen beval de apostel dat si) zouden gedoopt worden in den naam des Heeren.

Zulke gegevens uit de Schrift bewijzen dat de wedergeboorte, de vernieuwing niet voortkwam uit den Doop, maar den Doop voorafgegaan was.

Het blijkt uit het doopsbevel van Christus dat onze Zaligmaker het bevel gaf allen, die op de prediking der Apostelen in Hem geloofden, te doopen; doch het verloren gaan der

Sluiten