Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De biechteling is dus verplicht door nauwkeurig onderzoek te zorgen dat geen enkele zonde ontbreke in zijne schuldbelij denis.

Indien hij slechts eene doodzonde Vrijwillig verzweeg, zou hij in plaats van vergeving te ontvangen, zich schuldig maken aan zonde van heiligschennis.

Bijbelsche Christenen vermoeden niets van de zielsangst welke sommige vrome Roomsen-Katholieken doormaken, in betrekking tot dezen eisch.

Vrome Roomsche Christenen beangstigen zich dikwijls over de volgende vragen, heb ik alle zonden voldoende beleden, met het juiste getal, met de bezwarende omstandigheden? Heb ik ze gebiecht met genoegzaam leedwezen?

Een andere maal overmant hem de schaamte. Wat zal de biechtvader van mij denken? Zal hij niet alle achting voor mij verliezen, wanneer ik hem mijn schandelijk gedrag bekend maak?

Het gebeurt dat biechtelingen bepaalde zonden uit schaamte verzwijgen, om dan vol wroeging en troosteloos voort te leven, omdat zij, door de kracht der leer die hun geleerd is, njet kunnen gelooven, dat de zonden voor God allèen beleden, met leedwezen en vertrouwen op het verzoeningswerk van Christus, vergeven worden.

De door God gegeven troost.

De bijbelsch-Christen smaakt een onuitsprekelijke troost, wanneer hij in de Schrift leest, dat onze zaligheid volkomen fn Christus ligt, dat Christus onze gerechtigheid, verlossing en zaligheid is, dat Christus' genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid als zijne gerechtigheid voor God geldt, aangezien hij dit alles door een waar geloof in Christus aannemen en zich toeëigenen kan.

Met welk een troost leest hij, dat Jezus den zondaar dringend noodig£om met het volste vertrouwen tot Hem te komen. „Komt tot Mij/allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u

Sluiten