Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewezen worden wat naar menschelijke gevoeligheid noodig en nuttig geacht wordt.

De vraag is echter niet of alles gebeurt zooals wij ons dit voorstellen, maar wel wat heeft God vastgesteld? Hoe wil Hij dat ons heil gewrocht worde?

Daarover weten wij niets anders dan datgene wat God ons geopenbaard heeft door Zijne Profeten en door Zijn Zoon Jezus-Christus.

Gij ziet het, wij komen steeds terug tot de geopenbaarde waarheid Gods, welke de Heilige Geest door de mannen Gods door Hem gedreven en geïnspireerd deed schrijven. Wij komen steeds terug tot de gegevens der Heilige Schrift.

De Roomsch Katholiek beroept zich op beloften, welke zouden gedaan zijn in beweerde verschijningen van heiligen of aan sommige levende personen. Dientengevolge zoeken zij hulp zelfs in het gebruik van gewijde voorwerpen, als scapulieren, gewijde medaljes, in het verrichten van sommige handelingen en gebeden, zooals het bidden van driemaal het Wees gegroet, Maria, des morgens en des avonds.

Het heet dat aan zulke handelingen beloften gehecht zijn, betreffende de bekeering of het zekerder bereiken van de zaligheid.

Onder meer wordt verzekerd dat si), die getrouw driemaal het Wees gegroet 's morgens en 's avond bidden of het scapulier van Maria dragen, niet zullen verloren gaan en indien zij in zonde leven de genade der bekeering zullen bekomen vóór het stervensuur.

Aldus leeft de vrome Roomsch-Katholiek in een wereld van wondere verwachtingen, waarvan een buitenstaander o zoo weinig afweet.

Ter illustratie citeer ik u een religieus blaadje, waarin het gaat over het dragen van de medalje van den H. Benedictus.

Hoort de voordeelen welke aan het dragen van dit voorwerp verbonden zouden zijnl

„Voordeelen dezer medalje.

Alhoewel aan het levendig geloof al de wonderen zijn toe te schrijven, welke God door de heiligen bewerkt ten gunste dergenen die hunne voorspraak inroepen, zoo is het nochtans de schikking der goddelijke voorzienigheid zich te bedienen van tastbare dingen om heilzame uitwerksels en voordeelen, zoowel op het lichaam als de ziel te brengen. Geen wonder

Sluiten