Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen alleen geloofswaarheid is, dat Is, in het spieken van den waarachtigen God, de Heilige Schrift.

Bouwende op dit Woord van God, weten wij waar de vaste vrede des harten gevonden wordt, en dat is in den Eenige die onder den hemel ons gegeven is, door Wien wij zalig moeten worden, Jezus Christus (Handel. 4 : 12).

Hij is het volkomen rustpunt der ziel.

Aan Wie kan men zich beter toevertrouwen dan aan Hem? Als men Hem bezit wat heeft men dan die zoogezeide tusschenpersonen van tweede of derde rang noodig?

Wie kan ons liefdevoller en barmhartiger behandelen dan deze medelijdende Hoogepriester?

Wie kan ons met meer liefde omringen dan die Eeuwige liefde, die trouw blijft tot in der eeuwigheid?

Hij wil alles voor ons zijn, maar Hij wil ook dat wij Hem alt ons alles beschouwen.

Daarom houden wij vast aan dien eenigen troost waarvan onze Catechismus spreekt (vr. 1):

Deze is mijn eenige troost in leven en in sterven, dat ik met lichaam en ziel, in leven en in sterven, niet mijns, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk 'betaald en mij uit alle macht des duivels verlost heeft, en alzoo bewaart dat, zonder den wil mijns hemelschen Vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijne zaligheid dienen moet, waarom Hij mi) ook door Zijnen Heiligen Geest van het eeuwige leven verzekert en mij bereid maakt om voortaan voor Hem te leven.

Van denzelfden schrijver verscheen:

TWEE KLOKKEN. Roomsch-Katholiek of Bijbelsch Christen? — 3e Druk.

Sluiten