Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(1) Is er op heden nog wel oorzaak? Niet licht vergeet ik een aangenaam gesprek met een vooraan* staand jurist, behoorende tot de antirevolutionaire partij, die afscheid van mij nam met de verzekering, dat hij voor zich het verschil tusschen antirevolutionairen en christelijk* historischen niet wist. Ik moet bekennen, dat ik het op dat oogenblik zelf evenmin in weinige woorden vermocht aan te geven.'

Is hiermede nu gezegd, dat zoodanig verschil eigenlijk niet bestaat?

Slechts ongaarne zou ik dat beweren. Het verschil is er naar mijn gevoelen terdege, ook al is het niet zoo gemakkelijk onder woorden te brengen, laat staan in een enkele simpele formule te belichamen. Het is er mede als met het verschil tusschen goedkoop en duur. Vraag aan een huismoeder, of zij u dit eens kort en bondig uit de doeken wil doen. Vermoede* lijk zal zij u teleurstellen! Dat verschil te definieer en, is voor haar een onbegonnen werk, waaraan zij naar alle waarschijn* lijkheid ook niet de minste behoefte gevoelt. Zet nu diezelfde huisvrouw echter eens voor de toonbank in een manufac* tuurwinkel. Daar, in de praktijk weet zij ook zonder definitie wel degelijk en dat zonder de minste aarzeling tusschen goedkoop en duur te onderscheiden. Waarmede wij duidelijk willen maken hoe het mogelijk is, dat ook op politiek en maatschappelijk gebied onze eenvoudige menschen het ver* schil tusschen antirevolutionair en christelijk*historisch intuïtief terdege beseffen zonder het nochtans in den regel afdoende onder woorden te kunnen brengen. Wij achten dezen toestand niet zonder bedenking: de politieke verhou* dingen zijn op heden van dien aard, dat ieder onzer zonder uitzondering rekenschap van zijn gevoelen dient te kunnen geven; w|j willen pogen hun, die daaraan behoefte gevoelen, de behulpzame hand te bieden.

Sluiten