Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in dezen hoek te worden gezet Zeker, wij zijn anders dan de a.r.; daarvan zijn wij ons bewustl Maar dat wij deswege nu ook per se van minder principieel gehalte zouden zijn, dat ontkennen wij. De geringschatting van de Gideons* bende voor hulptroepen, welker verplichting om haar ter zijde te staan, zij vrijwel vanzelfsprekend acht, kunnen wij on« mogelijk voor lief nemen.

Reeds wijlen Jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman wees deze opvatting met beslistheid van de hand:

„Bestreden moet worden de voorstelling, onophoudelijk

door dr. Kuyper verspreid, dat de C.H. eigenlijk slappe, in politieken zin onbetrouwbare, halve antirevolutionairen zijn, afglijdende naar de vrijliberalen, staande in den hoek van het door Groen bestreden conservatisme, aristocraten, enz." 2)

Sinds De Savornin Lohman dit in 1916 neerschreef, is er in de waardeering dergenen, die ons aldus te lijf gaan, geen afdoende verandering ingetreden. Men moge, ziende op zich» zelf, er zich op heden voor wachten, nu juist ons vrij*libe« raai of ook conservatief te noemen, de zelfverzekerdheid bleef bij velen jammer genoeg vrijwel ongewijzigd. Het staat uiteraard niet aan ons, hierin verandering te brengen; zeker is echter, dat zoolang men zich in dit vlak blijft bewegen, van hereeniging geen sprake zal kunnen zijn.

(3) Verlaten stellingen: Openbaring of Rede. Schuilt het verschil, dat ons bezighoudt, mitsdien niet in hetgeen op deze en de vorige bladzijde ter sprake kwam, waarin dan wèl?

Wij behandelen in de eerste plaats het verschil in denk* wijze tusschen de antirevolutionairen en ons, wat betreft de dusgenaamde antithese.

Dat in deze wereld op allerlei gebied in den loop der

Sluiten