Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tig jaren dezer eeuw in ons staatkundig leven een belangrijke rol heeft gespeeld.

Is zij wellicht sedert bezig gaandeweg haar beteekenis te verliezen?

Er zijn naar ons gevoelen inderdaad teekenen, die daarop wijzen. En rechts èn links worden stemmen vernomen van personen of groepen, die in hetgeen nog van die antithese over is, niet anders vermogen te zien dan bouwvallen, die een ernstig beletsel dreigen te worden voor allerlei practischconstructief werk, dat in de naaste toekomst te verrichten valt. In zooverre bestond ten vorigen jare gereede aanleiding tot de uitgave van het Antithese*nummer van het tijdschrift „De Opbouw", waarin de belangwekkende bijdrage van Mr. P. J. Oud over de geschiedenis der partijgroepeering op de volgende conclusie uitloopt:

„Wij begrijpen, dat de loop van zaken in de negentiende eeuw, vooral op het terrein van het onderwijs, haar (t.w. de antithetische groepeering) tot een historische noodzakelijk* heid heeft gemaakt. Maar wij zjjn tevens zeer stellig van oordeel dat zij weinig passend meer is voor onzen tijd."

Wij kunnen dit oordeel van Mr. Oud verstaan. Ook naar ons gevoelen valt voor de antisthese thans minder grond aan te wijzen dan voorheen.

Verklaarde genoemde vrijzinnige voorman zich niet kor* telings (in zijn brief aan Prof. Mr. Josephus Jitta, ter gelegenheid van diens uittreden uit den Vrijzinnig*Demo* cratischen Bond) bij vernieuwing bereid zich te scharen naast hen, die hun politieke overtuiging als „Christelijk" be* stempelen?

In de kringen van den Vrijheidsbond is het niet anders, getuige o.m. een redevoering door den heer H. D. Louwes, lid van het hoofdbestuur, in December 1937 te Delft ge* houden. *)

Sluiten