Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verloren. Psychologisch bevredigd, in zooverre in de behoefte aan een afgerond stelsel wordt voorzien, maar deswege prin* cipieel nog geenszins verantwoord, loopt men licht gevaar, eigen bedenkselen voor ordeningen Gods aan te zien.

Het is, dunkt ons, mede de verdienste der dialectische theologie, die men overigens verschillend kan waardeeren, het gevaar, dat in het bezit van dergelijke verzekerdheden schuilt, aan het licht te hebben gebracht Veel van neo*cal* vinistische zijde, voorheen als absoluut aangediend, blijkt meer en meer slechts een betrekkelijke beteekenis te hebben. Het is begrijpelijk, dat men zich in een dergelijke ontdek* king moeilijk kan vinden, weshalve „het Christelijk volks* deel'" tegen Barth als beroerder der ideeën in het geweer komt Wij zijn er van overtuigd, dat het hun, die deze mobilisatie ter hand namen, ernst is.

Maar niet minder ernst is het indien wij daartegenover de verzekering stellen, dat wij met of zonder Barth er ons steeds tegen zullen blijven verzetten, dat men voor allerlei stelselbouw hoe verdienstelijk wellicht op zichzelf feitelijk het gezag van ordeningen Gods opeischt. Dat men ons, reeds deswege van neo*calvinistische zijde, zij het ten onrechte, als Barthianen aan de kaak stelt deert ons evenmin als het een vorige generatie van christelijkshistorischen trof, wanneer zij als „ethisch" werden gebrandmerkt

„Nimmer zullen wij aan een politiek*sociaal inzicht, met hoeveel ernst ook verkregen, volstrektheid toekennen, nooit het als het ware met gezag van Gods wege mogen opleggen. Dat sluit beslistheid voor 't eigen leven stellig niet uit: ik heb te staan met het mij gegeven inzicht Maar het houdt wel in, dat wij nooit op grond van onze betrekkelijke over» tuigingen mogen raken aan eens anders verlangen naar ge* loofsgehoorzaamheid.

Dat het mogelijk is, dat menschen door éénzelfde liefde

Sluiten