Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sel (Filippensen 1 :18) wordt gepredikt. Niet alzoo evenwel de neoscalvinistische opvatting.

Wij denken aan een merkwaardig artikel voor eenigen tijd in „De Standaard" verschenen:

„Als wij hierover spreken, doen wij zulks in gehoon zaamheid aan ons program van beginselen. Dat is ons recht en onze plicht".

Aldus het antirevolutionaire hoofdorgaan, een uitspraak, waaruit de gebondenheid aan het systeem aanstonds weer duidelijk spreekt. Het blad vervolgt dan:

„Zoo belijden wij het in ons program van beginselen en zeggen, dat de overheid zichzelve, als daartoe in volstrekten zin onbevoegd, heeft te onthouden van elke rechtstreeksche bemoeiing met de godsdienstige ont> wikkeling der natie. Daaruit vloeit voort, wat in artikel XIII wordt verklaard: onze (a.r) partij wil dat de staat — voorzoover ontstentenis van veerkracht bij de bur»

I gerij niet noodzaakt — het beginsel late varen, alsof de overheid geroepen zou zijn om van harentwege onder»

I wijs te geven.

Meent zij nu wel de taak te hebben, onderwijs te doen geven, dat dan voor al hare burgers geschikt zal zijn, dan komt zij in groote moeilijkheden, waaruit zij zich ten onzent heeft willen redden door de z.g.n. neutralis teit.

Ons program zegt: als er een overheidsschool is, als zij noodig is, moet de overheid voorkomen, dat deze school misbruikt wordt tot propaganda van godsdien» stige of tegen den godsdienst gekeerde begrippen. Hier» uit volgt reeds, dat, als zij er toe kwam Bijbelkennis

Sluiten