Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Redactie van „T ij d s ei ne n": Dr. F. C. DOMINICUS, Ds. A.W.M. ODE, Mr. J. J. li. SCHMAL, Ir. M. B. SMITS Li. Mr. G. E. VAN WALSUM. Adres der Redactie: van Pabstlaan 22, Voorburg (Z.H.)

In dezen tweeden jaargang van „Tijd* seinen" verschenen reeds eerder:

12. Dr. Ir. H. G. VAN BEUSEKOM: „Overheid

en Volkshuisvesting". 2e druk.

13. Mr. I. VAN DER WAAL: „Overheid en

Huwelijk".

14. Drs. G. C. VAN NIFTRIK: „Staat en Kerk".

2e druk.

15. Ds. A. M. BROUWER: „Kerk en Demo¬

cratie".

16. Dr. Ir. E. DE VRIES: „Welvaartszorgen en

weluaartszorg in Indië".

17. Mr. J. J. R. SCHMAL: „Christelijk-Historisch en Anti-Revolutionair".

en zullen, wijzigingen voorbehouden, nog verschijnen:

Mr. Dr. P. H. W. G. VAN DEN HELM: „Landverhuizing".

Prof. Dr. TH. L. HAITJEMA: „Dr. Hoedemaker en onze Tijd."

Losse exemplaren van de in den tweeden jaargang verschenen nummers zyn nog in beperkten getale verkrijgbaar ad ƒ 0.50 per stuk.

VERSCHIJNT MAANDELIJKS (behalve in de zomermaanden) — MAART 1939

Sluiten