Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het komt mij van groot belang voor, dat wij in deze dagen aandacht geven aan het normale gezin. Het werk ten behoeve van verworden of gebroken gezinnen verdient en bezit ook inderdaad onze toewijding en bewondering, maar wij hebben het normale gezin toch te veel uit het oog vers loren of misschien beter: wij hebben hieraan nooit voldoende aandacht gegeven en dit gaat zich wreken in verhoudingen, die leven en werken in het normale gezin al meer belemmeren.

Er is hier een parallel te trekken met het onderwijs: het buitengewone onderwijs ontwikkelt zich en biedt bierbij ge* legenheid tot nieuwen aanvat en opgewekten arbeid; en het gewone onderwijs, dat intusschen te zorgen heeft voor de vorming der breede volksmassa's, stelt dagelijks teleur, door* dat het in zoo ernstige mate blijkt tekort te schieten.

En nu komt het mij zoo belangrijk voor, dat wij aandacht geven en in volgenden tijd blijven geven aan wat wij dan maar het best aanduiden als het normale gezin. Want het zal hierbij niet in de eerste plaats gaan om preventie van duidelijke ontsporing en verwording — ook dit —, maar veel meer om feitelijk bestaan en innerlijke qualiteit van gezinnen, die hoe ook toch altijd nog tot de normale ge» gerekend zullen worden.

Wij zouden ons onderwerp op tweeërlei wijze kunnen be* naderen: uitgaande van de verhouding van het gezin tot de Overheid; of omgekeerd: vragend naar de verhouding van de Overheid tot het gezin. Wij bepalen ons tot het laatste: de verhouding van de Overheid tot het gezin. En aansluitend bij ons uitgangspunt, het normale gezin, merken wij nu op, dat dan veel meer massale beïnvloeding moge* lijk is dan wanneer de theoretische en praktische aan* dacht beperkt blijft tot de afwijkingen. Want het is toch wel

Sluiten