Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer nu het gezin de eerst*gegeven bestaansvorm van den mensch is, dan beteekent de meest intense belangstel» ling voor het gezin van de zijde der Overheid, dat zij den mensch als mensch behandelt; en wanneer het gezin den oerbodem vormt, waarop het volksleven groeit en bloeit (quantitatief en qualitatief dus), dan beteekent deze belang* stelling van de Overheid niet meer en niet minder dan dat zij het levensbelang van het volk, dat zij te dienen en te be* hartigen heeft, goed verstaat.

Hieraan heeft nu vrijwel alles ontbroken en ontbreekt bij voortduring vrijwel alles; voorzoover de Overheid het gezin blijkt te kennen, blijft het bij wat tegemoetkoming en philan* thropisch gebaartje; elders heb ik dit nader uiteengezet8). En wat in ons volk toch nog leeft aan besef van de objec* tieve, ik mag misschien zelfs wel zeggen transcendentale beteekenis van huwelijk en gezin, wordt doorkruist door een negatieve en belemmerende houding van de zijde der Overheid.

En nu eerst over de gevolgen hiervan, waarbij het niet ter zake is, of deze gevolgen veroorzaakt worden louter door de negatieve overheidshouding of dat deze laatste de in de samenleving bestaande tendensen slechts versterkt heeft

Deze gevolgen zijn qualitatief en quantitatief van aard. Wanneer wij spreken over qualitatieve beïnvloeding, in dit geval verslechtering der bevolking, dan gaat het allereerst om wat genoemd wordt de gedifferentieerde voortplanting, d.w.z. de groote verschillen in vruchtbaarheid tusschen de verschil* lende lagen der bevolking; dit vraagstuk heeft vooral de be* langstelling der eugenetici en geeft dezen met recht reden tot bezorgdheid. Ik moet dit nu verder laten rusten; men kan dit vraagstuk behandeld vinden in alle werken, die han* delen over erfelijkheid en eugenetiek.

In het bijzonder voor de paedagogen — ik vat dit woord nu maar ruim op — wijs ik op de qualiteitsverslechtering onzer bevolking, o.a. doordat een langzaam toenemend deel der

Sluiten