Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treft de verhouding van sterfte en geboorte binnen één gene* ratie een halveering der bevolking!19).

En wij zien geen enkel motief voor de verwachting, dat wij in dit opzicht temidden der omringende volken als een eiland zouden kunnen blijven.

Wij staan nu in het kort nader stil bij wat ik noemde de negatieve en belemmerende houding van de zijde der Over* heid ten aanzien van het gezin. En dan worde nu terstond de toch waarlijk voor de hand liggende eisch uitgesproken, dat de Overheid niet langer voortga het gezin in zijn dienen* de functie te hinderen! Op welke wijze dit van de zijde der Overheid geschiedt, heb ik eveneens elders aangegeven20) en ik licht daaruit nu maar de meest markante punten.

De personeele belasting is, voor zooveel de grondslagen huurwaarde, meubilair en dienstboden betreft, een zuivere gezinsbelasting, waaraan het gezin zich niet kan onttrekken; zij drukt praktisch gesproken alleen op gehuwden en gezin* nen en laat ongehuwden onbelast.

En wanneer wij nu nauwkeurig de regeling der directe be* lastingen, nl. inkomsten* en personeele belasting nagaan, dan blijkt het ongelooflijke, dat vele gezinnen aan inkomsten* belasting + personeele belasting méér betalen dan de onge= huwde met een zelfde inkomen.

Uit nauwkeurige gegevens blijkt, dat een gemiddeld ges zin over de geheele linie, d.w.z. bij zeer verschillende int komens, aan inkomsten* en personeele belasting meer betaalt dan een ongehuwde. Bij de middelgroote en grootere in? komens blijkt zelfs een groot gezin meer te betalen dan een ongehuwde 21).

Wij overwegen nu verder de werking der indirecte belas» tingen ten aanzien van de gezinnen van verschillende grootte; en wij noteeren het feit, dat in vele gemeenten door de publieke bedrijven: gas, waterleiding en electriciteit,

Sluiten