Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bouwcommissie van de Christelijk*Historische Unie luidt n.1. als volgt: „De grootste consumenten zijn de groote gezin* „nen. En nu is het wel het summum van onbillijkheid, dat „men op deze wijze de bijdragen voor den export van onze „zuivel afhankelijk maakt van de gezinsgrootte; dat men „voor dit doel meer laat bijdragen, naarmate het gezin „grooter is" 2a).

Voor Duitsche verhoudingen gaf Max von Gruber reeds in 1911 in scherpe, maar volkomen juiste woorden den feite* lijken toestand aan — en zij gelden onveranderd voor onzen huidigen toestand — : „Onze tegenwoordige maatschappe* „lijke en staatkundige orde is zoo onzinnig, dat zij juist die* „genen economisch straft, die door een talrijk levenskrachtig „nakroost aan de samenleving den grootsten dienst be* „wijzen" *8).

En met recht kunnen wij ook op onze wetgeving — en waarlijk niet alleen op de fiscale wetten — een woord van Ernest Renan toepassen, die spreekt van „een wetgeving, „die gemaakt schijnt voor fictieve burgers, die als vonde* „ling ter wereld komen en als vrijgezel sterven" 24).

Uit een negen*tal artikelen, zeer deskundig geschreven en vol nauwkeurige berekeningen26) is na te gaan om welke bedragen het bij de gecamoufleerde kinderbelasting gaat en de ongenoemde schrijver is zoo vriendelijk geweest voor ons eigen gezin te berekenen, wat wij in vergelijking met een ongehuwde met een zelfde inkomen voor het feit van gehuwd*zijn en voor onze vijf kinderen jaarlijks aan belas* ting te betalen hebben, n.1. ongeveer ƒ430.— De bereke* ningen zijn zoo gemaakt, dat hierbij stellig niet overdreven wordt en het feitelijke bedrag zeker hooger zal liggen. Na* tuurlijk kan het genoemde bedrag niet nauwkeurig zijn, maar we weten dan nu toch van welke orde het is. 26).

Dit beteekent: de gezinnen spinnen den levensdraad van het volk en de eigen Overheid waardeert dit als particulier luxebedrijf en laat er belasting voor betalen.

Sluiten