Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bemoeilijking en eventueele onmogelijkheid van het verkrijgen van voorbehoedmiddelen zal dus wat volwassen personen betreft alleen een evenredige, overigens geringe toename der toepassing van coitus interruptus ten gevolge kunnen hebben 37).

Ten aanzien van de verkrijgbaarheid van voorbehoedmid* delen kan dan ook de taak der Overheid slechts tweeërlei zijn; in de eerste plaats: de opgroeiende jeugd te bescher* men tegen ontijdige kennismaking met deze middelen en zoo te verhinderen, dat zij vertrouwd raakt met onwaar* digen, onreinen geslachtsomgang en vluchtige geslachtelijke verhoudingen; en in de tweede plaats: alles wat aanstoot es lijk is, voor volwassenen en jeugd beide, van publiek terrein verwijderd te houden; dan blijkt het zelfs noodig openlijke aanbieding in winkelétalages en straatverkoop van deze middelen tegen te gaan 38).

Wat hierboven uitgaat zal een slag in de lucht blijven en eventueel alleen dienst kunnen doen als politieke parade, maar geen reëele beteekenis kunnen hebben.

Intusschen achten wij deze beperkte taak der Overheid zeer belangrijk.

Wat zullen wij ten aanzien van het gezin dan wel van de Overheid mogen verwachten? Allereerst de opmerking, dat het hierbij niet kan gaan om maatregelen van kleine propor* tie, zooals er in verband met ons onderwerp uit de gangbare praktijk verschillende te noemen zijn en die, gelijk ik reeds aangaf, gequaHficeerd kunnen worden als steun aan of tege* moetkoming jegens het gezin; maatregelen van een dergelijk karakter passen niet op het hooge object met de fundamen* teele functie, zooals wij het gezin hebben leeren zien.

Van de Overheid moeten wij dan nu vragen, dat als ge* volg van haar zorg en waardeering voor het gezin iedere maatschappelijke regeling o.a. ook beoordeeld worde met het oog op haar beteekenis voor het normale gezinsleven

Sluiten