Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd gezegd, overzien, dan leidt dit tot de volgende over» weging:

De kenmerkende karaktertrek van ons huidig kiesstelsel ligt in het feit, dat het individualistisch is; dit was het, toen het nog beperkt van omvang was en dit is het evenzeer, nu wij algemeen kiesrecht van mannen en vrouwen hebben.

Terecht merkt dan ook Wyckerheld Bisdom op, dat alge» meen of beperkt individualistisch kiesrecht feitelijk op het» zelfde kunnen neerkomen; dat het verschil tusschen deze beide stelsels (algemeen of beperkt) slechts formeel is, en dat dit grootendeels ook geldt voor algemeen op beperkt orga> nisch kiesrecht; ook deze beide verschillen slechts for» meel52).

Het eigenlijke verschil ligt tusschen het individualistische en organische kiesrechtstelsel.

Ons huidig kiesrechtstelsel is individualistisch: ieder kie* zer vertegenwoordigt uitsluitend zichzelf, stemt dan ook al» leen voor zichzelf en dit heeft tot gevolg, dat een groot deel van het volk niet vertegenwoordigd is in de lichamen, die toch volksvertegenwoordiging heeten te zijn.

Zou het niet mogelijk zijn, dat hiertegenover juist in onzen tijd meer aandacht en waardeering groeit voor het organisch kiesrecht, d.i. wat de politieke lichamen betreft, voor het kies* recht van gezinshoofden?

Wat het gezinsinkomen betreft, waarvan in vele gezinnen een aanmerkelijk grooter deel moet dienen voor opvoeding en cultureele vorming dan voor voeding en verdere lichame» lijke verzorging, is als doel te stellen, dat de beperking van het kindertal tot minder dan een zeker aantal, ten opzichte van menschen met een zelfde inkomen, geen wezenlijk econo* misch voordeel zal kunnen geven.

Wij moeten komen tot een geheel van maatregelen, adae* quaat aan den nood der gezinnen en — van uit een oogpunt van volksbelang — aan den ernst van het vraagstuk. Dan zal

Sluiten