Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het zoo moeten worden, dat het economisch gezien geen voordeel beteekent, indien het gezin klein of zeer klein is. En men kan er overigens gerust op zijn — gelukkig! — dat kin* derrijkdom toch altijd verbonden zal blijven met offers van den kant der ouders.

Wij zouden niet met van Bouwdijk Bastiaanse willen zeg* gen, dat de te nemen maatregelen zoodanig moeten zijn — zoo ernstig ziet deze den toestand in — dat ieder kind finan* ciëele voordeden in plaats van kosten meebrengt53). Oppor* tuniteitsoverwegingen mogen deze gedachte begrijpelijk maken, wij vragen toch allereerst om recht voor het gezin en dan kan niet meer gevraagd worden dan hetgeen aangegeven werd in de hiervóór gegeven formuleering.

Om dit te bereiken achten wij het belangrijkst een geheel andere fiscale regeling, een geheel andere regeling der belas* tingen als wij tot nu toe bezitten. Volgens deze ingrijpend ge* wijzigde fiscale regeling zullen andere, zwaardere lasten ge* legd moeten worden op ongehuwden en op het kinderlooze en kinderarme gezin, dan op het groeiende en met kinderen gezegende gezin.

De cultureele lasten, die men onze cultuurkosten zou kun* nen noemen, worden voor het allergrootste deel gevormd door de gezinskosten plus al wat nu onder de belastingen valt. Dit totale bedrag is de materieele uitdrukking van ons ingespannen pogen onze cultuur te handhaven en verder te ontwikkelen.

Deze cultuurkosten nu, die juist in de iets beter*gesitueerde kringen der bevolking zoo zwaar drukken, moeten door de individuen van iedere welvaartslaag der bevolking gezamen* lijk gedragen worden.

Een rechtvaardige verdeeling van lasten tusschen de ge» zinnen zal hierbij slechts mogelijk blijken, wanneer met de gezinslasten rekening gehouden wordt, niet, zooals nu het ge* val is, door een zekeren aftrek toe te staan van het belastbaar inkomen, wat een luttel verschil in het bedrag der belasting

Sluiten