Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beteekent, maar in procenten van het belastingbedrag.

Indien dan het bedrag, dat voor de gezinskosten afgetrok. ken moet worden, grooter is dan het bedrag, dat aan inkom* stenbelasting te betalen is, dan betaalt de fiscus uit.

De regeling, door van de Ven onder de namen van kinder* rente en kinderrente»fonds verdedigd64), komt in principe op hetzelfde neer. Maar om een werkelijke nivelleering van lasten te bereiken, zullen de door den Schr. genoemde be* dragen aanmerkelijk hooger gesteld moeten worden; de Schr. en de Roomsch*Katholieke Bond voor groote gezinnen, die zijn voorstel verdedigt, zullen hiertegen ongetwijfeld geen bezwaar hebben.

Ook de „familieverzekering", door van Bouwdijk Bas* tiaanse bepleit, komt eigenlijk geheel op hetzelfde neer66); alleen behoort het geheele begrip van verzekering hier niet thuis en moet deze term dan ook om de redenen, hiervóór uiteengezet, vermeden worden.

De opmerking of ook wel de klacht is vernomen, dat geen voldoende geld beschikbaar is om aan de gezinnen of aan de groote gezinnen in belangrijke mate tegemoet te komen; ook van regeeringswege is deze opmerking gemaakt.

Welnu, de hier verdedigde regeling zal aan de schatkist niets behoeven te kosten; immers het gaat hierbij alleen om een nivelleering van den gezamenlijken druk van belastin* gen en gezinskosten: het totale bedrag, dat gevormd wordt door hetgeen de belastingen zullen moeten opbrengen en hierbij de gezinskosten tot een zeker kindertal, zal alleen anders, maar dan ook radicaal anders, over ongehuwden en gezinnen verdeeld moeten worden. Dan zal men kunnen zeg» gen, dat de cultuurkosten gezamenlijk gedragen worden.

De vraag is te stellen, zoowel ten aanzien van de indivi» dueele gezinnen als van de samenleving, of er naast en door onze dure cultuur voldoende kracht, tijd, geld beschik* baar blijft voor de voortplanting? Wij zijn het er nu wel allen over eens, dat de echtgenooten verantwoordelijkheid

Sluiten