Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In tegenstelling met de welhaast ontelbare studies, gewijd aan de psychologie van het kind en van den adolescenten leeftijd, is de geheele literatuur bier beperkt tot maar enkele werken en werkjes. Toch noemt de Schr. in zijn literatuurlijst nog 57 grooter e en kleinere geschriften, gewijd aan de psychologie van den ouden dag.

80) 1 Cor. 15 : 26.

S1) Ook studie- en uitzetverzekering worden genoemd om er op te wijzen, dat verzekering nief altijd te maken heeft met onheil of ramp. Maar deze particuliere regelingen zijn bij zoo'n klein deel der bevolking bekend en nemen bij hen, die ze kennen, zoo'n geringe plaats in, dat zij geen invloed hebben op de algemeene, vaststaande meening, dat verzekering te maken heeft met onheil of ramp: assurantie en onheil behooren bij elkaar.

82) Vgl.: Prof. Dr Fritz Lenz: „Ueber Möglichkeiten und Grenzen ei nes Ausgleichs der Familienlasten durch Steuerreform", in: „Archiv f. Rassen- und Gesellschaftsbiologie", XXIV 1930, blzz. 376—398; nader: blz. 397.

ss) „Kinderbijslagverzekering", in: „De Nederlander" van 23 Febr. 1939.

**) „Antirevolutionaire Staatkunde", Nov. 1936, blz. 525. Terwijl ik het hier gezegde in het volgend betoog op zakehjken grond bestrijd, voeg ik er aan toe, dat ik het met de overige door Dr Noteboom gemaakte opmerkingen geheel eens ben.

Vgl. ook het antwoord van Dr Noteboom op een vraag over drukwerk en advertenties, waarin o.m. gewezen wordt op het consultatiebureau van den nieuw-malthusiaanschen bond: „Antirevolutionaire Staatkunde", April 1936, blzz. 183—188.

35) „Het gezin", Orgaan van de Nederlandse Rooms Katholieke Bond voor grote gezinnen, 15 Oct. 1938, blz. 307.

*•) Huwelijk en geboortebeperking"; Dr S. O. Los: „Zedehjkreligieuse beginselen"; Dr K. J. Bult: „Medisch-ethische beschouwingen"; A. van der Spek: „Eenig cijfermateriaal"; „Conclusies, aanvaard door de classis VGravenhage van de Gereformeerde Kerken in Nederland", Delft, zonder jaartal, blz. 26.

87) Vgl 0.a.: Dr Max Marcuse: „Der Praventiwerkehr in der medizinischen Lehre und arztlichen Praxis", Stuttgart 1931, blz. 44.

»8) In het Engelsche Lagerhuis werd een wetsontwerp voorgesteld om de openlijke aanbieding van voorbehoedmiddelen in winkels te regelen en straatverkoop te verhinderen; zie: „The journal of the American medical associatton", April 2, 1938, blz. 1846.

Ten onzent is dit geregeld in artikel 451fer Wetboek van Strafrecht, luidende: „Hij die hetzij eenig middel tot voorkoming van zwangerschap openlijk ten toon stelt, hetzij zoodanig middel of diensten ter voorkoming van zwangerschap openlijk of ongevraagd aanbiedt, of openlijk, of door verspreiding van eenig geschrift> ongevraagd, als verkrijgbaar aanwijst, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste twee honderd gulden".

Sluiten