Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op zekere hoogte heeft op te nemen voor de democratie, dan gebeurt dat op geheel andere gronden. Volgens den bijbel heeft God de wereld verdeeld in volkeren en deze volkeren overheden geschonken. Deze overheden zijn door God ingesteld opdat zij het leven, dat op zoo menigerlei wijze in gevaar komt op deze wereld, zouden beschermen. „Wie eens menschen bloed vergiet, diens bloed zal door „menschen vergoten worden; want naar Gods beeld heeft „Hij den mensch gemaakt". (Genesis 9:6) Dit z.g. Noachi* tische verbond is de oorsprong van alle overheid door God ingesteld. God heeft in zijn barmhartigheid in dat verbond de menschheid begiftigd met overheden en rechtsbe* wustzijn, om zoo het zondige leven te bewaren tot Jezus Christus. Alle volkeren zijn door God toegerust met dit rechtsbewustzijn. Niet alleen de „christelijke" volkeren maar ook de „heidensche". Overal wordt een bepaalde ver* gelding van misdaden, een op vergelding berustend recht toegepast door de overheden. Met het woord „bloed" wordt in het oude Testament bedoeld „leven". Bloed is in het Oude Testament niet de materieele substantie, die wij er onder verstaan, maar bloed is de draagster van het leven. „Bloed" vergieten wil niet alleen zeggen iemand dooden, iemand lichamelijk letsel aandoen, maar het heeft betrek* king op alle letsel, dat men een mensch kan aandoen. Waar het menschelijke leven in zijn meest uitgebreiden zin wordt aangetast, daar is de overheid met behulp van het recht ge* roepen te vergelden en de gebroken rechtsverhouding te herstellen.

Het Nieuwe Testament — Jezus Christus, Paulus, de overige Apostelen — staan in dezelfde Godsopenbaring als Noach. Ook voor hen geldt het dat de overheden door God zijn gegeven om het leven op aarde te beschermen. Om het leven te beschermen tot de boodschap van Jezus Christus. Daarom is de Christen eerbied verschuldigd aan de overheid, die door middel van het recht de menschheid zoo

Sluiten