Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo juist mogelijke rechtsorde en voor den eerbied, die de onderdaan aan de overheid schuldig is.

Het is terwille van deze door God in Jezus Christus ge* geven algemeen menschelijke taak van de overheid, dat de Christen moet opkomen voor de democratie, dat is voor de vrijheden, die de onderdaan krachtens het begrip recht zelve toekomen in het aangeven van onrecht, het beoordeelen van wetten, het controleeren van de overheid. En het is niet ter wille van de vrijheid van de kerkelijke prediking en de ker* kelijke opvoeding, dat hij strijdt voor de democratie. De Christen strijdt op politiek terrein „libertatis ergo" („ter wille van de vrijheid" en niet „ter wille van den godsdienst"), en niet „religionis ergo".

Toch is het een onmiskenbaar feit, dat het strijden „liber* tatis ergo" samenhangt met de godsdienstige opvattingen; dat een Christen juist omdat hij de beteekenis van de over* heid en de beteekenis van het recht goed ziet, „libertatis ergo" krachtig zal strijden. De 80*jarige oorlog is van deze waarheid een krachtige illustratie. Maar dezelfde tachtig* jarige oorlog is ook een voorbeeld van het niet uit elkander houden van den strijd ter wille van staatkundige vrijheid en den strijd ter wille van de godsdienstige vrijheid, die altijd met andere middelen behoort te geschieden. Zooals bekend streed Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands hoofd» zakelijk ter wille van de staatkundige vrijheden. Hij wilde in den staat godsdienstvrijheid. De Calvinisten streden echter voor de vrijheid van de kerk met staatkundige middelen. De laatsten kregen de overhand. Het resultaat was dat de Nederlanden werden verscheurd, dat de andere kerken, ook de Luthersche, ook de Doopsgezinde samen met de Roomsch* Katholieke staatkundig werden onderdrukt en vervolgd, dat door het „religionis ergo", het „libertatis ergo" werd ver* nietigd en dat in de plaats van een rechtsstaat, een totalitaire staat werd gevormd. Dat wil zeggen een staat, die het vrije recht van onderdanen om onrecht aan te geven, om de

Sluiten