Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogen verwaarloosd worden in de nationale poging tot betere oplossing van het werkloozen*vraagstuk. Zoo kan de kerk door simpel en direct het concrete recht en het con* crete onrecht aan te wijzen in de bestaande verhoudingen het de overheid gemakkelijk maken om krachtdadig en met vol bewustzijn van haar hooge functie recht te verschaffen op de aangegeven terreinen ten opzichte van deze in de historie verankerde volksgroepen.

Anderzijds kan de kerk de bestaande vraag naar recht op deze concrete wijze bij de bevolking aanmoedigen, en er op wijzen, dat een onderdaan een onderdaan is. De kerk zal daarbij zeer krachtig haar eigen inzichten en maatstaven moeten blijven gebruiken. Zij zal zich door geen enkele bestaande politieke formatie mogen laten binden, veel* meer iedere formatie moeten vragen: „zijt gij niet Uws broeders hoeder?" Wat wilt gij voor en met de werkloozen doen? Hoe staat het met den arbeider, den boer, de regionale en volksche minderheden? Is er in Uw programma plaats voor hen? Zoo neen, waarom niet? In hoeverre is Uw stre* ven een machtsstreven en geen rechtsstreven?"

Wanneer de kerk inderdaad zoo de formeele democratie bestrijdt en de materieele democratie predikt, dan doet zij datgene wat in ons volk zoo noodig is en bovenal datgene wat het Evangelie van haar vraagt. Dan geeft zij de over* heid de haar toekomende plaats en dan leert zij den onder* daan zijn taak ten opzichte van de overheid en leert hem te handelen als staatsburger en volksgenoot en niet als partij* ganger. Dan breekt zij de noodlottige verstarring, die de for* meele democratie over ons volk heeft gebracht. Een verstar* ring in partijen en machtsgroepen, die duizenden volksgenoo* ten onrecht doet en hen op bepaalde gebieden buiten de volks* en staatsgemeenschap doet staan. Dan predikt zij de vrije groepsvorming binnen de grenzen die geoorloofd zijn en zoo predikt zij de politieke staatkundige vrijheid, die een levensvoorwaarde is voor een gezond volk.

Sluiten