Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en veilig te stellen met behulp van overheid en dwang. Het is niet de Christelijke kerk die zoo ontzaglijk veel doet of behoort te doen voor deze rechtshandhaving en rechtsvor* ming. En waar zij het hare er aan doet, zooals in deze bro* chure is uiteengezet, is dat niet in den zin van een veel beter weten en een juister opvatting van gezag en overheid, maar in den zin van een rustige samenwerking met alle staatsbur* gers en volksgenooten die aan deze rechtsvorming arbei* den. Wanneer een blok gevormd moet worden ter verdedi* ging van de juiste vrijheid en de juiste autoriteit, dan is dat niet een christelijke doelstelling, maar dan is dat een ge* dachtengang, die voor vele menschen ook van niet christe* lijken huize volstrekt toegankelijk is. De kerk behoort tegen* over deze balanstheorie van de christelijke partijen deze waarheid rustig uit te spreken. Het is onwaar, dat deze balanstheorie christelijk is. Het is onwaar, dat zij alleen maar voor christenen toegankelijk is. Het is onwaar, dat zij de eenig juiste opvatting is, want deze balanstheorie bestaat krachtens hen die deze balans willen laten doorslaan of naar de zijde van de vrijheid, of naar de zijde van den dwang. Men kan Christen zijn en de grootere vrijheid voorstaan, men kan Christen zijn en den grooteren dwang voorstaan. De kerk is niet de behoedster van het juiste evenwicht. Zij is de verkondigster van recht en onrecht en de daarmee samenhangende vrijheid. Maar zij heeft geen enkele ver* plichting ten opzichte van een concrete partijformatie die een zekere uitwerking van deze prediking praktisch politiek uitwerkt. Zij geeft den mensch de vrijheid de prediking toe te passen hoe en waar zij wil. De een ziet de noodzaak den nadruk te leggen op de vrijheid, de ander op den dwang, de derde op het juiste evenwicht. Maar dwang wordt voor* gestaan omdat men de vrijheid te groot oordeelt en het evenwicht te slap acht. En de vrijheid wordt voorgestaan omdat men het evenwicht niet vertrouwt en den dwang te sterk acht. De kerk heeft slechts te waarschuwen tegen de

Sluiten