Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denkenden". Kortom hij zal door de prediking van de kerk dat doen, wat hem praktisch mogelijk lijkt en in een bepaalde richting noodzakelijk voorkomt. De kerk zal zonder zich te binden aan de praktische verwerkelijking en uitwerking toch steeds het hare zeggen. Het ligt niet in de macht van de kerk pm volk en staat te vormen zooals zij dat zou wils len. Niet allen luisteren naar de stem van de kerk. En ook deze anderen zijn volksgenooten en staatsburgers. Maar nog veel principiëeler: de kerk mag het niet in haar macht willen hebben wat er moet gebeuren in volks* en staatsopbouw. Want volk en staat worden door God, niet door de kerk geregeerd. Zij worden door God geregeerd, op zijn ondoorgrondelijke wijze. Hij geeft allen staatsburgers, allen volksgenooten, rechtsbesef en volksbesef in het alge* meen. Het staat niet in de macht van de kerk het volk, den staat te bouwen. God bouwt het volk, bouwt den staat. De kerk kan slechts haar leden vermanen mede te werken in dit algemeene bouwen aan volk en staat. Wanneer de kerk zich nochtans uitspreekt over de om* schreven materieele democratie, dan is dat niet als degene, die nu voorschrijft hoe het moet zijn, maar als degene die den Christen dienst leert in het geheel van volk en staat. Dienst met anderen samen in het geheel van volk en staat.

Deze prediking van de kerk berust op een groot ver* trouwen in God, dit vertrouwen: wanneer Hij wil dat er een voldoende vrijheid en voldoende autoriteit in het Neder* landsche volk en den Nederlandschen staat zal heerschen, dan zal dat er zijn. Of doordat God de prediking van de kerk zegent op zeer overvloedige wijze, óf doordat hij op andere wijze vrijheid en autoriteit op voor ons ontoeganke* lijke wijze in stand houdt. Maar wanneer God anders be* schikt, wanneer Hij den knoet van het autoritaire wil hanteeren, wanneer Hij staat en volk van Neder* land wil laten ondergaan of straffen, wie zal dat tegen* houden? Of in geheel andere woorden: de materieele demo*

Sluiten