Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is tegengegaan, desniettegenstaande zoekt men ons, en dat nog wel van antirevolutionaire zijde, te doodverven als erger dan communisten.

Dit alles neemt echter niet weg, dat wij ons de vrijheid hebben voorbehouden en het ten plicht hebben gerekend, om te protesteeren tegen hetgeen wij niet naar Gods Woord oordeelden te zijn. Wij hebben onze ernstige bezwaren ingediend, al werden wij meermalen zelfs van Regeeringszijde, als ook door leden van het parlement op min-hoffelijke wijze behandeld. Ik zwijg van menschen als ds v. d. Zaal, maar het spreekt toch boekdeelen als zelfs dr Colijn, toen hij lid der Kamer was, op zulk een onbehoorlijke wijze tegen ons optrad, dat hij door den voorzitter tot de orde geroepen worden moest.

De opmerkingen die ik aangaande deze zaak maakte, wil ik besluiten, om u allen op te roepen den lasteraar te weerstaan en ons zeer lezenswaardig blad De Banier op ruimer schaal te doen ingang vinden. Zoover is het gekomen dat het Regeeringsbeleid met valsche voorstellingen en met laster moet overeind gehouden worden. Zoodra het volk hiervoor de oogen open gaan, zal het bij de verkiezingen het juk afschudden. Hoe lang zal de verderfelijke politiek der oude coalitie-genooten nog zegevieren? Zij levert ons land aan Rome over en voert naar een algeheele verarming.

Ik stap hiermede van deze zaak af, om uwe aandacht meer in het bijzonder te vragen voor het geestelijk verval van ons volk. Erger toch dan de materieele schade, die het sinds jaren gevolgde Regeeringsbeleid veroorzaakt, is de geestelijke verwording, die er door wordt aangericht. De coalitie heeft de Reformatie verloochend en het bewind van Dr Colijn doet niet anders. Dat heet dan Christelijk, ja zelfs positiefChristelijk beleid, doch al wat waarlijk Christelijk is, wordt met voeten getreden. Allerminst ziet men heil in terugkeer tot Gods geboden. Steeds verder verwijderen Regeering en volk zich van de hechte grondslagen der Reformatie, waarop eens de staat der 'Nederlanden werd gegrondvest. Van jaar tot jaar treedt Rome onbeschaamder op. Een Roomsche politiek wordt gevoerd en het Geuzenland, eens tot den prijs van stroomen martelaarsbloed van Paapsche overheersching verlost, wordt trouweloos door het ontaard Protestantsche volksdeel aan Rome verkwanseld uit politiek winstbejag. Het schreit ten hemel wat hier is geschied.

Ik noem slechts enkele tot geheel ons volk sprekende feiten. Daaronder toch is te rekenen de Bossche rechtzaak.

Sluiten