Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kamer van den beginne aan is gezegd. De Volkenbond, die in snorkenden hoogmoed met God en Zijn Woord niet rekende en vrede op aarde bestellen wilde, is een aanfluiting geworden voor geheel de wereld, die een kokende zee is, een vulkaan welke elk oogenblik dreigt uit te bersten in den allervreeselijksten oorlog. En nog houdt onze Regeering aan dien dwazen, God-negeerenden Volkenbond vast. En nog treden mannen als Mr. De Geer als verwoede strijders er voor in het perk. En nog hoopt Dr. Colijn op zijn macht en zoekt hij ook in dezen zijn sterkte bij den mensch. Maar al te zeer geven velen blijk, dat zij gedreven worden door een afkeer van Duitschland. Al moeten wij het Duitsche systeem uit beginsel veroordeelen, niet minder dan het Nederlandsche van dezen tijd, toch betaamt ons wel met grooter voorzichtigheid te handelen, dan veelal geschiedt, opdat wij niet in de schrikkelijke ellende van een oorlog gewikkeld worden.

De enorme toevloed van vreemdelingen in ons land verbetert den toestand van ons volk niet. Bij den drang van verschillende zijden op de Regeering uitgeoefend, om de grenzen steeds ruimer open te zetten voor vervolgde Duitsche Joden, is onzerzijds tot bedachtzaamheid gemaand. Maar al te zeer wordt ons land overstroomd van hen, die van de ware religie vreemd zijn. Zjj planten hun verderfelijke ideeën op ons volk over en versterken de vijanden van God en Zijn Woord. Daarenboven gaa' het oordeel Gods door over de Joden, die het bloed van Christus over hen en hun kinderen hebben ingeroepen en maken zij zichzelf onduldbaar doordat zij door hun grooten rijkdom bij machte zijn om pers, handel, industrie en tal van andere zaken te beheerschen, tot benauwing van geheel de overige bevolking.

Moge het oog van Israël eens geopend worden voor de allerdiepste oorzaak zijner ellende, opdat het de knie voor Sions eeuwigen Koning leere buigen. Al gedenken wij het Woord van den Apostel, dat de Joden de beminden zijn om der vaderen wil, nochtans mogen wij niet voorbijzien, dat een vaak geheel godsdienstloos, liberaal en socialistisch, ja communistisch gezind Jodendom een gevaar voor ons land vormt.

Tegen de dreigende gevaren van Rome zoowel als van andere uitheemsche geesten, vormt de in onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis omschreven taak der Overheid een hecht bolwerk.

Het optreden der S.G.P. heeft er toe bijgedragen, dat de aloude Belijdenis inzake de dure roeping der Overheid t.o.v. van het nederwerpen van den anti-christ weder bij vernieuwing de aandacht vraagt. Dezer dagen verscheen zelfs een brochure

Sluiten