Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geraken. Hij verheerlijke Zijn krachtdadige genade in hunne harten, tot lof en aanbidding van Zijn Naam.

Waar echter ziender oogen, ik zeg niet alleen het getal dergenen, die den Heere vreezen, maar ook van hen, die de gestrenge, rechtzinnige leer aanhangen, steeds kleiner wordt, en de vijand aankomt als een stroom, daar dringt toch wel met groote kracht de noodzakelijkheid om eenheid te zoeken ter wille van de waarheid. Laat toch het onheilig vuur gedoofd worden. Gij, mijne vrienden, sluit de gelederen. Zoekt bovendien hen die de beginselen der Reformatie nog hoogachten. Boven alles wat wij voorstaan en wenschen te bouwen, staat de waarheid. Heeft deze heerschappij in Kerk en Staat en in ons, dan zullen de poorten der hel ons niet overweldigen. Om der waarheid wil moge ik u oproepen om te staan als een eenig man. Er is niets dat den vijand meer verheugt, dan de verdeeldheid onder degenen die Gods Woord nog belijden, wijl 't hun kracht breekt. Daarom betreuren wij dan ook alle gedeeld optrekken. Het zal zoover gaan, dat het Gereformeerde volk zichzelf verwoest en de vijand van vreugd om hen opspringt.

Ik weet, wij zijn een klein hoopsken, doch daarom te meer kan er niet één gemist. En anderzijds behoeft ons dit niet te verontmoedigen. De Heere kan door kleine krachten groote daden doen. Gideons volgelingen waren zelfs in het eerst te veel. Met slechts 300 man moest hij den strijd in en God gaf de zege. Dat dan ons oog niet op de groote menigte en op de sterkte des mans geslagen zij, maar op den Heere. Hij doe met ons, wat goed is in Zijn oogen, maar make ons getrouw en ijverig om te doen, wat op onze hand gezet is en naar Zijn Woord eenheid te zoeken met allen, die naar dat Woord willen handelen.

De Heere zal Zijn volk .bewaren in den afval, die komt naar Zijn Woord. Hij beware ons. Hij doe ons onder Zijn vleugelen toevlucht vinden. Zoekt den Heere, terwijl Hij te vinden is. Loopt Hem aan, volk van God, en zit niet lauw neder, alsof alle dingen buiten u omgaan. De strijd raakt u. Om Zijner uitverkorenen wil stortte de Heere Babel uit zijn hoogte neder. Om der uitverkorenen wil wordt de wereld in brand gezet. Het witte paard der overwinning gaat voorop in de Openbaringen aan Johannes en volgt in de profetie van Zacharia. Want in Gods eeuwigen Raad ligt de overwinning van Gods volk vastelijk bepaald en in de rumoeren van het wereldgebeuren wordt die overwinning gewrocht. Dat degenen, die den Heere vreezen, moed grijpen. Schijnbare verliezen zijn er, doch hun overwinning staat vast. En zelfs in alle nooden

Sluiten