Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid bedreigde, hebben hetzelfde zotte, laffe en in zijn uitwerking funeste spel gespeeld. Ook zij hebben waarschijnlijk in de aanvang met nauw verholen vreugde gezien, hoe de geweldenaars van dê dictatuur de arbeidersbeweging kapot sloegen, de moeizaam en geduldig opgebouwde bolwerken der komende ware democratie vernielden, de leiden vermoordden of kerkerden, hun machtige kassen roofden. Zn vonden het een troostrijke, bemoedigende gedachte, hun maatschappelijke tegenkracht aldus verwoest te zien. De bijkomende verschijnselen van barbaarsheid werden zwakjes gelaakt en verder verontschuldigd als „onvermijdelijk bij elke revolutie". Men vergat maar al te gaarne, hoe breed men de gruwelen placht en pleegt uit te meten van de Franse Revolutie, de Commune, de Russische omwenteling. Waar is de burgerhjke en christehjke pers, die dag in dag uit de beestachtigheden der fascistische moordenaars opsomt en in felle woorden hekelt ?

Luister naar de Katholieke „Maasbode", die in forse koppen juicht: „Kerstoffensief van Franco. De eerste resultaten bevredigend. Meer dan duizend rode lijken op het slagveld achtergebleven." Kan iemand zoiets lezen zonder ziek te worden van afkeer? „Kerstoffensief..." hoe durft een christen het godslasterlijke woord neerschrijven! Welk een mate van onmenselijke afstomping demonstreert die bevrediging van het christehjk gemoed, omdat „meer dan duizend rode lijken" op het slagveld achterbleven. Inderdaad, „rode" hjken, Maasbode, kampioen voor christehjke staatkunde en de liefde-tot-de-vijand... hjken, rood van het mensenbloed, op het Kerstfeest, het feest van den Vredevorst, vergoten... bloed grotendeels van trouwe Katholieken, Spaanse jongens, katholiek genoeg om de vrijheid hef te hebben en de heidense opvattingen van een slavendrijvende totalitaire staat te verafschuwen. De staat, die goed, d.i. zedelijk verklaart, wat goed is voor hem, al zou het de hel en de duivel op aarde brengen.

Zover is het gekomen met democratie en christendom. Zover bracht hen de verblinde haat tegen het opstrevende socialisme, dat zij hun ergsten vijand loven en toejuichen, als hij maar veel „roden" vermoordt!

De democratie en de Katholieke Kerk, die heimelijk en openlijk het fascisme en de dictatuur gesteund hebben, zullen zwaar boeten voor deze zonde tegen de Heilige Geest. De Kerk heeft al pijnlijke slagen moeten incasseren, maar zij is, zeker in Duitsland, nog maar aan het begin van haar lijden. Haar beschermelingen ordenen de werktuigen om haar beulen te worden. De Kerk is rijk. Haar rijkdom bezegelt haar noodlot. De verkwistende, corrupte dictatuur brult

Sluiten