Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de rechterzijde over de geheele linie; 60 zetels van de 100. Men moet teruggaan tot den bloeitijd van de Liberale Partij om een zoo groote meerderheid aan de eene of andere zijde te vinden. Dat Ministerie-Heemskerk heeft geregeerd van 1908 tot 1913. De voornaamste taak van dat Kabinet is geweest de Verzekeringswetten; de verzekering tegen invaliditeit, tegen ouderdom en de daarbij behoorende Raden wet van Minister Talma. Thans kunnen wij, wanneer wij ^eer terugzien, na zooveel jaren, zeggen dat de wijze van behandeling, die de nobele staatsman Talma heeft moeten ondervinden van de linksche minderheid niet door den beugel kon. Ik weet wat ter linkerzijde daar in die dagen van werd gezegd, dat de heer Talma, (ik was toen lid van de Kamer), ook tegen den Minister uit het Kabinet-de Meester, die „Arbeid" voor zijn rekening had, dat was toen de heer Veegens, ook zoo onaangenaam was opgetreden. In ieder geval, het is de vraag of Talma de ontzaglijke inspanning, die hij zich heeft getroost voor zijn Invaliditeits- en Ouderdomsverzekeringen niet met zijn gezondheid, om niet te zeggen met het leven heeft moeten betalen. Die wetten moeten wij nu beschouwen als een zegen voor het Nederlandsche volk. Bij die wetten begon de strijd, die daarna heeft voortgeduurd, tusschen de systemen die te volgen waren. Wat wilde men op het gebied van sociale verzekering, wilde men verzekering of wilde men Staatspensioen? Ouderdomspensioen tegenover ouderdomsverzekering. Er is een stelsel gekomen dat verzekering is en ook verzekering heet, maar het beginsel is niet ongeschonden uit den strijd gekomen en als overgang is toen feitelijk partiëel een ouderdomspensioen ingevoerd.

Toen in 1913 de verkiezingen moesten plaats hebben, heeft men van de zijde van links nog eens een uiterste poging gedaan om de rechterzijde van het kussen te verdringen. Deze Verzekeringswetten, die zeer kostbaar zijn en als een groot apparaat van staatsoutillage, de Raden van Arbeid meebrachten, hadden veel verzet opgewekt. Maar er kwam nog iets bij. De rechterzijde had de onvoorzichtigheid gehad bij de indiening van een Tariefwet, een protectionistische tariefwet van den Minister van Financiën Kolkman, niet te zorgen

Sluiten