Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voeren van groote werken bereid is, maar niet in die mate en op die schaal als dat sociaal-democratische plan het wenscht. Dat de Regeering ondertusschen, en dat was onder Ruys de Beerenbrouck al begonnen en in het eerste Kabinet-Colijn van 1933 tot '37 ook al voortgezet, genoodzaakt is door den economischen toestand om handel, nijverheid, industrie en vooral landbouw min of meer te controleeren, dat de landbouw met schatten geld moet worden gesteund, dat millioenen en nogmaals millioenen voor de werkloosheid moeten worden uitgekeerd, en dat dit moet geschieden terwijl op het oogenblik onze middelen, de opbrengst van onze belastingen, achteruitgaan en de uitgaven met name ook voor de defensie steeds toenemen. Ge weet verder, dat ten aanzien van het bedrijfsleven het groote woord is „ordening". Hoever die gaan moet, staat niemand helder voor den geest. Zeker is het, dat de economische gestalte van de maatschappij zich wijzigt en dat, zoo niet over de geheele linie, dan toch op menig terrein een belangrijke economische evolutie bezig is zich te voltrekken. In deze moeilijke omstandigheden verkeert op dit oogenblik het Kabinet-Colijn en wij kunnen niet anders dan den wensch uitspreken, dat het Kabinet die moeilijkheden zal te boven komen en dat de internationale omstandigheden dat mogelijk zullen maken. De internationale omstandigheden intusschen, Dames en Heeren, hebben zware wolken in de laatste paar jaren aan den gezichteinder doen verschijnen. De veranderingen, die bij onze Oostelijke naburen hebben plaats gehad sedert 1934, hebben het oorlogsgevaar in Europa vergroot, en het is daarvoor noodig geacht dat de Regeering zware offers van het Nederlandsche volk vroeg voor de defensie. Het Parlement heeft die offers gebracht, met groote meerderheid. Op het gebied van de defensie heeft zich in de politieke partijen een groote verandering voltrokken. U weet dat de internationale ontwapening ■— ik leg den nadruk op het woord „internationaal'' — van den Volkenbond in de Ontwapeningsconferentie is mislukt. Maar U weet ook, dat de sociaal-democraten en de vrijzinnig-democraten voorstanders waren van wat men noemt de eenzijdige ontwapening: ontwapening ook al willen de andere landen niet ontwapenen. Daar-

Sluiten