Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grondwet voorkomt, dat de wetgevende macht gezamenlijk door den Koning en de Staten-Generaal wordt uitgeoefend, niet bestaat, waar een wet uitsluitend en alleen gemaakt wordt door het Parlement, zelfs daar is het niet juist, dat de invloed van de Kroon gering is. Een uitnemend kenner van het Engelsche staatsrecht heeft gezegd, dat de Kroon altijd heeft drie rechten, die oppervlakkig beschouwd bij eerste ontmoeting weinig schijnen te beteekenen, maar die toch in de practijk van heel veel gewicht zijn. De Kroon heeft het recht geraadpleegd te worden; de Kroon heeft het recht aan te moedigen; de Kroon heeft het recht te waarschuwen. De Kroon behoort geraadpleegd te worden, d.w.z. dat de Ministers van elke daad, die zij wenschen te verrichten, zich wel degelijk vooraf volkomen rekenschap hebben te geven, want die hebben ze eerst tegenover de Kroon te motiveeren, voordat het besluit wordt genomen; dan kan de Kroon het ontraden, kan voorstellen het te wijzigen. Zeker, wanneer de Ministers volhouden tegenover de Kroon, zal het eind van het lied wel zijn dat de Ministers hun ontslag hebben aan te bieden en dat de Kroon zich heeft te voorzien van andere raadslieden. Maar het behoeft geen betoog, dat het persoonlijk contact tusschen Regeering en Kroon tengevolge heeft dat in menig geval een gedaan voorstel zal worden gewijzigd naar aanleiding van de opmerkingen van de Kroon, dat in menig geval, dat een voorstel dat slechts in embryonalen vorm bij de Ministers aanwezig was, nieuw leven wordt ingeblazen of liever een krachtiger leven wordt gegeven door de aanmoediging van de Kroon en dat zelfs sommige voorstellen van de regeering onder de kritiek van de Kroon bezwijken. Maar in de tweede plaats heeft de Kroon een zeer grooten invloed in geval van een Kabinetscrisis. En die invloed is bij ons nog grooter dan in Engeland, omdat in Engeland na elke verkiezing, (tusschentijdsche crississen komen daar bijna nooit voor), veel meer dan bij ons de Kabinetsformateur als het ware aangewezen is. Het is U bekend, hoe Kóningin Victoria een even grooten afkeer had van Gladstone als zij warme sympathie voor Disraeli voelde. En het is U ook bekend, dat zij toch na elke verkiezing, die aan de liberale partij de meerder-

Sluiten