Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen, dat het licht werkt als een magneet en het leven meer dan te voren naar de straat trekt. In juist tegenovergestelde richting drijft de door eenige gemeenteverordeningen voorafgegane Winkelsluitingswet van 1930, krachtens welke behalve op Zaterdag en eenige bijzondere dagen de winkels reeds te 8 uur gesloten worden, ■— een uur, dat vooral in de zomermaanden in vele zaken onverplicht tot 6 uur vervroegd wordt. Het maatschappelijk leven van verkoopers zoowel als van koopers (welke laatsten na het sluitingsuur nog slechts eenig heil kunnen zoeken bij het nieuw opgebloeid instituut der straatautomaten) heeft door dezen socialen maatregel een merkbare wijziging ondergaan.

En als wij de winkels iets meer van nabij beschouwen, zullen wij met een reeks van verschijnselen kennis maken, die stuk voor stuk van belang moeten worden geacht voor de maatschappelijke samenleving. Daar is vooreerst de opkomst van zeer groote ondernemingen, die over het heele land haar winkels hebben en, met aanzienlijke kapitalen werkend, voorbeeldig gedreven en over de ruimste sorteeringen beschikkend, de verdienste in de grootte van den afzet vinden en dientengevolge de prijzen veelal zóó laag kunnen stellen, dat zij o.a. daardoor aan de vanouds ter plaatse gevestigde winkeliers zeer ernstige concurrentie aandoen. Voorts is er de dikwijls moordende concurrentiestrijd tusschen winkeliers van gelijke beweging, herhaaldelijk mede in de hand gewerkt door de wijze, waarop fabrikanten en grossiers eenerzijds en credietinstellingen anderzijds hun het leven oogenschijnlijk gemakkelijk maken. Die strijd leidde tot zulke uitwassen, dat de wetgever zich enkele malen verplicht zag, tusschenbeide te komen: men denke aan de uit 1915 dagteekenende bepaling in het Wetboek van Strafrecht tegen de oneerlijke mededinging, aan de wet van 1936 betreffende het uitverkoopen en opruimen in het winkelbedrijf en aan de wetten uit dat zelfde jaar met betrekking tot de materie van het koopen op afbetaling. Thans staat o.a. nog het cadeaustelsel op de nominatie om beteugeld te worden.

Zal ik als een ander gevaarlijk lokmiddel, of als een verraderlijke belaagster van het vrouwenhart, die menig budgetair evenwicht dreigt te verstoren, de steeds snel-

Sluiten