Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleinste gehuchten, waar men het tijdperk van het gas is overgesprongen en evengoed als in de centra geniet van de zegeningen der electriciteit, die — met al de energie, waarover zij beschikt! — vrijwel overal in den lande heeft weten door te dringen en zich ook aanbeveelt voor verwarming, koken en wat al niet meer. Zeker is de electriciteit een belangrijk element bij de samenstelling van ons maatschappelijk leven.

Steeds meer woningen komen in het bezit van centrale verwarming, hetzij met kolen, hetzij met gas, hetzij met olie gestookt. Zij kan ons de intimiteit van den huiselijken haard met het knapperend vuurtje niet doen vergeten, maar vergoedt dat gemis dubbel en dwars door het gemak, dat m.n. de oliestookinrichtingen met betrekking tot de bediening bieden. Haar opgang hangt zeker voor een deel samen met het nijpende van het dienstbodenprobleem, dat in elk opzicht drijft tot maatregelen, die maken, dat men minder behoefte aan bediening heeft dan voorheen en niet te veel buitenshuis behoeft te „huizen .

In eenzelfde verband als de centrale verwarming, de zooveel mogelijk samengedrongen plattegrond, de stofzuiger .— vergeeft mij deze zonderlinge combinatie! — behoort ook de „flat" thuis, — moderne vinding, waarmede wordt te gemoet gekomen aan de wenschen van menig 20e-eeuwsch gezin, dat wel graag een eigen woning heeft, doch de lasten eener eigen huishouding liefst tot een minimum beperkt ziet.

Is men daarmede wel ver afgeweken van den oudHollandschen aard, die een gehechtheid aan het één~ge> zinshuis vertoonde, tegen een nog verder gaande afwijking blijkt men hier te lande tot dusverre vrij algemeen bezwaar te maken, nl. tegen het wonen in een wolkenkrabber. In onze grootste steden, waar de grondnood en de kostbaarheid van het bouwterrein de bewoners in de 19e eeuw reeds met het twee- en drie-hoog-wonen vertrouwd had gemaakt, kent men een enkelen hemelbestormer, doch het ziet er niet naar uit, dat hij in den Nederlandschen bodem gemakkelijk wortel zal schieten en de Nederlander den ganschen dag in hooger sferen wenscht te leven; eer, dat men overal zooveel mogelijk naar den stevigen grond terug wil.

Maar met dat al zijn de veranderingen in de huisves-

Sluiten