Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ting en in de woonzeden van zooveel gewicht, dat zij een merkbaren invloed op de maatschappelijke samenleving moeten hebben uitgeoefend.

Zijn er allerlei factoren aan te wijzen, die de uithuizigheid in de hand werkten, één factor is er, die in tegenovergestelde richting dringt, ik bedoel de radio. Zij maakt, dat men thuis hooren — straks misschien ook zien — kan, wat er waar ook in de wereld voor belangrijks voorvalt en aan schoons wordt geboden. Rustig aan de tafel gezeten is men met de zijnen als het ware getuige van, straks ook in de rijk geïllustreerde dagbladen terug te vinden, gewichtige gebeurtenissen, voorname evenementen, die op hetzelfde oogenblik wie weet hoe ver weg plaats vinden. Men behoeft er niet meer voor te reizen en er zelfs de deur niet voor uit te gaan om de merkwaardigste sensaties te beleven en van weergaven te genieten, die aan het origineel nabij komen. Geen woning bijna, of men vindt er een radiotoestel dan wel een aansluiting aan een plaatselijk distributienet. Zelfs in de afgelegenste oorden heeft men niet meer het gevoel, van de wereld afgesloten te zijn. Het beteekent een ware omwenteling in het maatschappelijk leven, ook doordat de grootsten der aarde, machthebbers, geestelijke voorgangers, geleerden en kunstenaars, thans voor de gansche wereld kunnen spreken, spelen, zingen.

Elders in de kamer stond, naar ik wil hopen, reeds lang de kast met boeken, maar tamelijk nieuw is in menig huis het telefoontoestel, door middel waarvan wij eigenhandig, zonder hulp van telefoonjuffrouw ot wie ook, a la minute verbinding kunnen krijgen met aangeslotenen in vrijwel alle deelen van ons land: wederom een verandering van ons leven in de maatschappij, die meetelt.

Hoe men thuis leeft, zal ik natuurlijk niet pogen te beschrijven. Slechts stip ik, zonder ze in eenige bijzonderheden te behandelen, enkele verschijnselen aan, die op de maatschappelijke samenleving van veel invloed zijn. Vooreerst de grootte — in menig geval zou men eer moeten zeggen: de kleinte — der gezinnen; voorts het toenemend aantal der echtscheidingen, veelal gevolgd door een subiet, althans zoo spoedig mogelijk hertrouwen, met verspreiding van velerlei soort kinderen over

Sluiten