Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derwijs heeft gestaan — onder het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden dienstbaar wordt gemaakt aan de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens der kinderen (aan hunne lichamelijke oefening, staat er sinds 1920 bij) en aan hunne opleiding tot alle Christelijke en maatschappelijke deugden. En na langen, met grimmigheid en bezieling gevoerden schoolstrijd is eindelijk, nadat men reeds in het laatst der vorige eeuw de pacificatie was gaan voorbereiden, met nagenoeg onverdeelde instemming in het gansche parlement de gelijkstelling van openbaar en bijzonder lager onderwijs bij de Grondwetsherziening van 1917 erkend en in de Lager Onderwijswet 1920 uitgewerkt. Hiermede is wederom een ongelijkheid tusschen groote groepen van landgenooten weggenomen en de bedding van ons maatschappelijk leven op een gevaarlijk punt geëffend.

Met het onderwijs neemt de zorg voor het verstandelijk, geestelijk en zedelijk welzijn der bevolking geen einde. Jeugdbewegingen, zielsverzorging in de rijkste schakeeringen, velerlei bemoeienissen ten bate van de ontwikkeling van jeugdigen en volwassenen, waarbij ik aan geen enkel gemeenschapswerk in het maatschappelijk belang te kort doe, als ik heden, overigens niet in details tredende, in dit milieu voor één hoogst nuttig werk een uitzondering maak, nl. voor dat... der Volksuniversiteiten, die haar voortreffelijken arbeid hier te lande alle in deze eeuw zijn aangevangen.

Tenslotte moet hier nog melding worden gemaakt van een gansch andere reeks van bemoeiingen, die reeds om den naam, waaronder men ze heden ten dage pleegt samen te vatten, niet zou mogen worden vergeten, t.w. de bemoeiingen met hen, die steun, m.n. financieelen steun behoeven: het maatschappelijk hulpbetoon.

Ook dit in elke omvangrijke samenleving helaas onmisbare instituut, waarin bijzondere, wel of niet kerkelijke instellingen van weldadigheid en de burgerlijke overheid zusterlijk samenwerken, streeft er, als zoo menig der hierboven genoemde, naar, met het geven van ondersteuning aan behoeftigen te bereiken, dat dezen zich weer in staat zullen gaan voelen, in eigen onderhoud en dat der hunnen te voorzien, als ook weer een

Sluiten