Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een der meest verblijdende en hoop gevende verschijnselen van het Nederland onzer dagen is zeker het bestaan van het Nederlandsch Werkliedenverbond: Patrimonium.

Wie, der zorgen en des lijdens moede, soms twijfelmoedig zoude willen vragen: of God regeert? en of Hij nog machtig en bereid is, ook voor volken als voor menschen" hetgene hun ten kwade gedaan of gedacht wordt, in goed te veranderen, kan bij dat Verbond het antwoord vernemen.

Het dankt zijn ontstaan aan het schijnbaar onbeduidende feit, dat op een avond van het jaar 1876 negen mannen meerendeels behoorende tot den werkmansstand, in een eenvoudig huis op de Lindengracht te Amsterdam bijeenkwamen, om met elkander te spreken over de vraag: of het stilzwijgend moest worden aangezien, dat in naam van — gelijk het heette — „d e werklieden," door het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond van de Regering geëischt werd algemeen, kosteloos, verplicht, neutraal Staatsonderwijs. Het- geschriit: „Patrimonium, eene nieuwe beweging onder de werklieden," was van die bespreking de eerste vrucht en nog geen jaar later, op den 19*n Maart w-ii ~ Julsfc 175 Jaren na het overlijden van onzen Prins Willem III, den grondlegger van Engelands staatkundige ongodsdienstige vrijheid — werd te Amsterdam het Nederland sch Werkliedenverbond: Patrimonium' opgericht, dat nu reeds 33 afdeelingen en meer dan 4000 leden telt.

Met het oog hierop mocht de Secretaris van die Vereeniging terecht verklaren: „De Heere onze God heeft nog een kern onder ons bewaard, en geeft groei en wasdom, en gedurig wordt de hoop verlevendigd, dat P a t r i m o n i u m zij en steeds meer worde een dam om den stroom der .Revolutie te keere n."

Velen in ons vaderland, wellicht de meesten, en onder deze

Sluiten