Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geacht, maar toch ook niet overdreven worden. Immers, de hoogleeraar ^Buys durfde nog spreken van „de groote liberale partg, waarvan de conservatieve partij ook een deel, zij het dan ook een zelfstandig deel uitmaakte; wier rijke gelederen „een naauw gesloten eenheid" vormden en wier cijfer nog „verpletterend groot" was. En hoe waren hare rangen^met versterkt en de liberale partij „de partij van de onbetwiste meerderheid geworden, door het enkele ieit, dat de ultramontanen, tot hiertoe altijd hare bondgenoten, nu tot de tegenpartij waren „övergeloopen"! Al was "f* bondgenootschap nog nooit door haar versmaad, maar altijd bevorderd en geëerd, het overloopen zelf echter tot den ouden vijand, nu genoemd eene openbaring van „ultramontaanschen overmoed", had toch de tegenpartij of dien vgand armer, de groote en machtige liberale partij daarentegen rgker gemaakt.

Van die partij, welke nooit opgehouden heeft in de Kamer de meerderheid te hebben, en ook nu nog 42 leden telt, terwijl de drie andere partijen door slechts 23, 18 en 3 leden vertegenwoordigd worden, moet nu worden verklaard, dat zij in de minderheid gekomen en dus nu voor haar het oogenblik is aangebroken om zich te beraden, ten einde te trachten naar eene betere toekomst en inmiddels de kosteIglte goederen aan haar toevertrouwd, te bewaren.

Hoe! heeft de liberale partij in die 15 jaren dan niets gedaan en mets gedacht; jsij, die den naam had van alleen te denken, aan wie zelfs door een harer voortreffelijksten, mt vrees voor overspanning, de raad moest gegeven worden van met te veel te denken? Heeft zij in al die jaren de oogen gesloten gehad voor de toekomst ? En in plaats van op de kostelijke goederen, haar toevertrouwd, acht te geven, geduld, dat -anderen die voor haar aangezicht verwoestten oi wegvoerden ?.

Zij leefde toch in de overtuiging, dat met de beginselen, alleen door haar gevolgd, het heil des volks en de toekomst des vaderlands verzekerd was; en de natie, vooral het meest ontwikkelde deel daarvan, verkeerde in den waan, dat wat de liberale partij beoogde en tot stand bracht, steeds was een stap teverderopde baan van verlichting en vooruitgang. °

In dat tijdvak van 15 jaren ontbrak het haar ook niet aan gelegenheid en middelen om haar gezag te doen gelden. Al was zg, altijd in de meerderheid, niet altijd aan het bewind, iedere regeering toch, ook die gevormd uit mannen van andere richting, was genegen haar naar de oogen te zien en, dikwijls haars ondanks, verplicht de Uak, door haar

Sluiten