Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanvaard voort te zetten en het werk door haar gewenseht of opgelegd, in haren geest te volbrengen.

De Ministeriën van die 15 jaren zijn liberale Ministeriën geweest, of hebben naar liberale beginselen geregeerd. Drie er van waren bijeenroepen door de drie voortreffelijksten, die de liberale partij onder hare dienaren wist aan te wijzen. Het is genoeg de namen te noemen van Thorbeeke, Fransen van de Putte en Kappeyne van de Coppello, om te erkennen, dat indien de bewaring van de kostelijke goederen, aan de liberale partij toevertrouwd, afhankelijk ware van grondige kennis en hartelijke belijdenis der liberale beginselen, gepaard met eerbied inboezemende talenten en bekwaamheden, vastheid van karakter, scherpte van blik, wils-, werken volhardingskracht, de toekomst des vaderlands nooit veiliger en schooner zijn, de roem der liberale partij ook nooit hooger klimmen kon dan onder zulke aanvoerders. Vooral, toen de laatste der drie een liberaal programma had weten te ontwikkelen, dat door alle liberalen was toegejuicht, scheen voor zulke verwachting geen twijfel meer mogelijk. Glansrijker dan ooit zou de zon van het liberalisme over Nederland gaan schijnen; de natie het beloofde land worden binnengeleid en daar haar de liberale melk en honig tot verzadiging toe te smaken gegeven. Het was waarlijk een lust te zien, hoe al wie dacht of heette te denken, ook aan den liberalen veldtocht wenschte deel te nemen; hoe oude liberale generaals het eene eer achtten in de gelederen van zulken veldheer te mogen worden ingelijfd.

De liberale partij aanschouwde dan ook haren schoons ten triomf, toen het dien hoog gevierden leider en aanvoerder met zijne bewonderenswaardige gaven, tot bevrediging van aller liberalen wensch, gelukte eene schoolwet in het leven te roepen, die nog meer dan de vorige geschikt en bestemd was, eiken weêrstand aan de moderne wereldbeschouwing te breken, en onder den waarborg van een streng en duurzaam regeeringstoezicht en eene altijd opene en milde Rijks-schatkist ruime baan te verschaffen aan de prediking op de Staatsschool van het den Christus naar de bchriften vijandige, Hem verloochenende en verwerpende «Christendom boven geloofsverdeeldheid."

Het was dien Staats- en bewindsman evenwel niet gegeven lang de vruchten van zijnen arbeid en zijnen roem in te oogsten. Twee zijner ambtgenooten, die voortaan als de leiders der liberale partij zouden gelden, brachten hem ten val, naardien zij weigerden de door hem met de overige leden des bewinds beweerde noodzakelijkheid eener herziening der Grondwet op enkele punten te erkennen. Van dat oogenblik

Sluiten