Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af was de ngroote liberale" partij, in de meening wellicht, dat zij eenigen tgd rusten mocht van hare zorgen, ongenegen om, hoe dikwijls ook daartoe in de gelegenheid gesteld, zich met de haar aangebodene regeeringstaak te belasten. Maar twee door bekwaamheid evenzeer uitmuntende mannen van andere richting, een lid der Christelijk-historische partij, een Christen Staatsman, gelijk hij zich noemde, en een vroeger hoofd van het conservatieve smaldeel waren bereid die taak voor haar over te nemen. De eene haastte zich de nieuwe onderwijswet tot het grootste genoegen der liberale partij in- en uit te voeren ; de "andere zoude beproeven of, indien eene g e d e e 1telijke grondwetsherziening door de jongste leiders der liberale partij was afgewezen, de opening voor haar van het vooruitzicht op eene a 1 g e h e e 1 e grondwetsherziening haar wellicht meer bekoren en, bij gereede inwilliging overigens van hare hoogste wenschen, hem haren steun verschaffen zou.

Zoo ontbrak het der groote liberale partij in al die 15 jaren nooit aan mannen, die voor haar dachten en met onvermoeide zorg, onuitputtelijk gèduld, zelfverloochening zonder einde en gedweeë volgzaamheid zonder wedergade voor hare beginselen, goederen en belangen waakten en zwoegden.

De jongste ontbinding der Kamers was een laatste en daarom ook welkom middel om de kroon te drukken op der liberalen streven. De vrienden, die vermoed werden het door hunne zelfstandigheid en onafhankelijkheid te dwarsboomen, en daaronder drie leden van het laatste liberale Ministerie., waarin ook de toekomstige leider der liberale partij zitting had, konden er door worden verwijderd; de eensgezindheid en eendrachtige samenwerking van allen er door verzekerd, en de natie zoude weder in staat gesteld zijn door eene verpletterende meerderheid te getuigen, hoe zij gehecht was èn aan de liberalen èn aan de van henontvangene school, die het geheim bezat van Neêrlands jeugd tot de moderne wereldbeschouwing op te voeden, en haar, ook zonder Christus en zijn Woord, met Christelijke deugden te bezieleD. Men weet het: slechts ten deele is die verwachting verwezenlijkt. De laatste overblijfselen van het laatste gevierde liberale Ministerie, met uitzondering alleen van hem, die het weêrstond of ten val bracht, zijn benevens eenigen, die tot Kappeyne's richting overhelden, wel weggevaagd ; maar hoe ook de schijn gezocht werd, alsof het niet om de wijziging van art. 198, maar enkel om het behoud van art. 194 der Grondwet te doen was, de meerderheid der in grooter getal dan ooit te voren opgekomene kiezers heeft uitspraak gedaan in het voordeel van mannen, die van de mo.derne wereldbeschouwing afkeerig zijn.

Sluiten