Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kondigd voor het geval, dat de »o, zoo liefelijke en verdraagzame" verkondigers van eenige orthodoxie »zich vermeten" zouden, de hand zelfs uit te strekken naar den staatsteugel, die zoo lang in de macht uitsluitend geweest is van het liberalisme, thans, nu de natie bij het verkiezingswerk ten gunste van eene anti-moderne levensbeschouwing heeft uitspraak gedaan, zich weder op den voorgrond stelt, om alle liberalen te vereenigen tot eenen strijd tegen de kerkelijke partijen, die van hen door e en en af g r o n d zijn gescheiden en wier beginselen den rechtsstaat in gevaar brengen, dan kan die daad geen andere strekking hebben dan om het Christendom en de belijders van Christus te treffen, en door deze als staatsverwoesters voor te stellen, hen in hunne teederste gevoelens en rechten te krenken of hen van den invloed, dien zij geroepen zijn in den Staat uit te oefenen, te berooven.

Te recht zoude een kreet van verontwaardiging in het vaderland zijn opgegaan tegen den man, die in bescheidener termen, dan waarvan de heer Levy zich bediende, tegen het grijpen van den staatsteugel door Joden had gewaarschuwd; moet het stilzwijgen der liberalen over de aanhitsing van den heer Levy tegen Christenen worden uitgelegd als een bewijs, hoe de rechten en belangen van deze hun reeds onverschillig geworden zijn? Eene «Christenhetze", in Nederland beproefd, verdient toch zeker niet minder afkeuring dan eene »Judenhetze" elders. En de vraag is van welke van beiden de gevolgen èn voor Christenen èn voor Joden noodlottiger wezen zouden.

Uit vrees, dat de zaden van geloofshaat met kwistige hand in de harten der jeugd gestrooid worden, wil de heer Levy, dat tot geen prijs art. 194 der Grondwet worde losgelaten. Een grondiger en meer onbevangen onderzoek dan 't welk door hem schijnt te zijn ingesteld, zoude hem hebben kunnen leeren, dat ook de voorspiegeling van het liberalisme, alsof door het godsdienstloos staatsonderwijs op de openbare school de godsdienstzin en de godsdienstvrede onder de natie zouden worden aangekweekt, even als zoo vele andere zijner verwachtingen en heilbeloften, te eenen male gefaald heeft; en dat juist het veld winnen der voor het eenvoudigste verstand begrijpelijke waarheid, dat waar Gods Woord gesloten blijft en van God en Christus ook niets gehoord wordt, ook het hart niet met liefde voor die Bronnen van Wijsheid eu Heil kan worden vervuld, oorzaak is van de zoo onder Eoomsch-Catholieken als Protestanten ontwakende behoefte om, ten koste van groote opofferingen, allerwege bijzondere scholen op te richten. Maar terwijl de heer Levy om der

Sluiten