Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaart en daarmede dus de Wet der tien geboden, de vijf eerste niet minder heilig en bindend dan de vijf laatste , als noodzakelijk van God ontvangen erkent. . Met betrekking tot deze kon Mozes dan ook aan Israël zeggen:

«Wat groot volk is er, hetwelk de goden zoo nabij zijn, als de Heere onze God, zoo dikwijls wij Hem aanroepen? En wat groot volk is er, dat zoo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft als deze gansche wet, die ik heden voor uw aangezicht geef? Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u op den berg gesproken, uit het midden des vuurs. Zië, de Heere onze God heeft ons zijne heerlijkheid en zijne grootheid laten zien, en wij hebben zjjne stem gehoord uit het midden des vuurs; dezen dag hebben wij gezien dat God met den mensch spreekt en dat Hij levend blijft."

"Glij zjjt een heilig volk den Heere uwen God; u heeft de Heere uw God verkoren dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken. De Heere heeft u niet verkoren om uwe veelheid boven alle andere volken: want gij waart het minste van alle volken; maar omdat de Heere ü liephad." .

Wanneer Israël op zijne en zulke geheel eenige betrekking tot God roem draagt; de Christenheid dat volk, gelijk het betaamt, daarom en om zijne geschiedenis, roeping en heilbeloften, ook in zijne vernedering, ten hoogste eert, en beiden uit dien hoofde verlangen, dat Gods groote daden en eindelooze barmhartigheden verkondigd worden en ook voor onze kinderen niet verborgen blijven, zal de heer Levy dan met grond kunnen beweren, dat hierdoor de rechtsstaat ondermijnd wordt? Zal hij in dien eisch slechts eene aanmatiging zien van de Joodsche en Christelijke kerken, een nieuw bewijs van «haar exclusivisme, haar vervolgingszucht, haar geestdrijverij, haar vijandelijke stelling tegenover ieder, die nopens het absolute eene andere meening is toegedaan," eene ergerlijke en diep afkeurenswaardige pretentie van beiden, waardoor »de kerk der werkelijkheid" zooveel minder of anders wordt dan »de kerk der idee," do pretentie namelijk van alleen nde waarheid en de geheele waarheid" të bezitten ?

Wat waar is, houdt niet op waar te zijn, omdat men het als waar verkondigt en handhaaft; en al zoude ook een ander de waarheid daarvan in twijfel trekken of ontkennen, de verwerping eener van God ontvangene of gegevene openbaring houdt niet op eene beleediging te zijn voor den Alheilige, die haar gaf, en een verlies van eenen onmetelijkeu schat voor ieder, die haar verwierp.

Sluiten