Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wing van den heer D'. A. Pierson werd medegedeeld, geest n°g t0t tW6e uitinSen van den humanistischen

De eene humanist M'. Levy schrijft: „De kwalijk begrepen

fn 1 7Jn f f °uder n°emt hÖ niet alleen de Catholieke ,Protestantsche. m^r ook de Joodsche Kerk, iedere nee^r Openbaring van God aan den mensch aan-

de KerlTdpn -ri'wa- j j be«repen Kerk der werkelijkheid, niet de Kerk der idee is de onverzoenlijke vijandin van het vriie onderzoek en het vrije denken; zij doodt de natuurwetenschap! UZl ï* ^begeerte, zij vermoordt de rechts- en staatswetenschappen ; m een woord, de wetenschap in vollen

aHeTtf vrezen/- * ^ *** t.hop£

vo£ueda,1n%ingrniSt een nieuw

■Tegen openbaar geweld Wakker dynamiet gesteld! Tegen smaad en tiranny Staat ons ieder wapen vrij.

Nitro-glycerine,

Dat ge ons ijvrig diene, Sta ons immer bij!"

Go^lerlL0!1'!!^6^ T°rden aangeheven, als het volk zijnen W^l.' iG°%he- aanzichzelf en het goeddunken zijns vZ Z s°Verf.eeft- 4 n « er geen reden de uitwerking daarIZiL T^T1 t6 duchten' als de blindheid onder het verstandig deel der natie reeds zoo hoog geklommen is, dat het stichten eener a n t i-k e r k e 1 ij k e vereeniging, der liberale Unie namelijk, in de Amsterdammer als L o o d n o o d i g IS aangedrongen, om te verhinderen, dat de kerkelijk! staatkunde haar invloed behoude en aangroeije, „wijl" - let t° e n m a7 wtV Z"8* ^ anti'kerk4ke staatkunde b u ikenis Z geven.» f te f™* en ietS Van betee'

zoSinrdige A*?}*?™ ~ m^r daarom ook dubbel natienlf f Rekking! Zal het gezond verstand der natie niet begrijpen, dat als a n t i-k e r k e 1 ij k e s t a a tiU£ ' j £edurende deze geheele eeuw nagenoeg en niet t w 18-9' °Ver Nede^land geheerschtg heel, mach-

beTL^6,11 13 \°°r te «veren en iets van

«wt V ? Y°0rt te brenSen. bet voortzetten van die staatkunde ook voor het vaderland niet gewenscht en de oprichtmg eener a n t i-k e r k e 1 ij k e v e r ege n i gTn g, onder welken naam ook, niet slechts nutteloos, maar eene verergering van het reeds gepleegde kwaad is? eene™r

Sluiten