Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wekken? Ja, op hooger standpunt van Godskennis geplaatst, zouden wij er nog tallooze zegeningen kunnen bijvoegen, en zelfs de rampen, die ons treffen, knnnen roemen als oorzaken waarom wij God moeten verheerlijken, en zijnen heiligen naam moeten groot maken.

Maar ik heb een meer bijzonder doel, waarmede 'ik te dezer ure de opwekkende nitboezeming van den gewijden zanger heb gekozen, om haar met n te overdenken. Wie uwer denkt niet, bij deze enkele aanwijzing, aan het feest, dat in de pas verloopene week in onze stad gevierd is, waarbij zij als in feestdosch getooid werd, terwijl vreemdelingen bij duizenden zich herwaarts begaven, om, bij gelegenheid der onthulling van het beeld van den Uitvinder der Boekdrukkunst, den zegen dier onschatbare uitvinding te gedenken, en feestelijk in dien zegen zich met ons te verblijden? En wien uwer kan het verwonderen, dat ik uit deze feestviering, die aller gedachten en aller hart vervolde, het onderwerp mijner toespraak ontleen, om haar aan onze waarachtige Godverheerlijking dienstbaar te maken?

Ik doe het onder biddend opzien tot God, die dit mijn pogen met zijnen onmisbaren zegen bekroone!

Hoort mij met belangstellende aandacht. Ik wensch u, allereerst, in de Uitvinding der Boekdrukkunst, die wij in de vereering der nagedachtenis van haren Uitvinder feestelijk herdachten, eene oorzaak van God verheerlijking te doen kennen; om u, daarna, aan te wijzen hoedanig die Godverheerlijking naar haren aard zijn moet, en tot rfleze u op te wekken.

Ik vind in de Uitvinding der Boekdrukkunst eene oorzaak van Godverheerlijking; en ik ben bereid u van deze mijne overtuiging rekenschap te geven. Hetzij wij haar toch be-

Sluiten