Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lezen en beoefend worden? ]) Ziet, daar snijdt een man op den stam eens beukenbooms een' vorm,' die in den grond als letter nederkomt, — en de ^ Boekdrukkunst is gevonden, die op hare vleugelen wetenschap en kennis allerwege zal verspreiden, opdat deze het eigendom van allen zijn zullen, — en de Kerkhervorming is mogelijk geworden. Kunt gij dat hooren, zonder in de uitvinding der Boekdrukkunst een der belangrijkste voorbereidingsmiddelen voor de Hervorming te erkennen, die, zonder haar, noch zou zijn ontstaan, noch zich alzoo zou hebben kunnen uitbreiden? En als. gij nn, bij het besef uwer vrijheid, met den Bijbel in uwe woning, in het licht en den zegen der Kerkhervorming u verheugt, zal dan de uitvinding der Boekdrukkunst, in de vereering der nagedachtenis van haren uitvinder zoo feestelijk herdacht, u niet eene bijzondere aanleiding tot Godverheerlijking zijn? Wat mij betreft, die, ook met het oog op de Kerkhervorming als in alles, in het werk der menschen het werk van God erken, dankbaar klopte mij het hart bij de onthulling van het beeld, dat mij dien zegen Gods voor den geest riep; en indien het mij vergund ware geweest toen de menigte toe te spreken, verzekerd van den weerklank, dien het bij duizenden mijner medeher vormden, tenzij dat zij Hervormden heetten zonder Christenen te zijn, zou gevonden hebben, — geen ander woord zou uit mijn getroffen gemoed gevloeid zijn, dan dit: Loof den Heer, mijne ziel', en al wat binnen in mij is, zijnen heiligen naam/

Ik heb tot u gesproken als tot Christenen, en meer bepaald als tot Hervormden; vergunt mij nu, dat ik ook als tot Nederlanders tot u spreke, om u nog eens te doen

') Woorden uit de geschiedenis der Kerkhervorming van B. ter Haar.

Sluiten