Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opmerken wat bijzondere aanleiding tot God verheerlijking in de uitvinding der Boekdrukkunst voor u ligt opgesloten. Want, al is het dat de éénheid van Christus kerk zich boven de scheidsmuren verheft, die de volken van elkander houden afgezonderd, toch neemt zij het onderscheid niet weg, dat tusschen de volken met hunne geschiedkundige herinneringen bestaan blijft. En al is het, dat zij een weldadig wereldburgerschap bevordert, men doet haar groot onregt als men haar te laste legt, dat zij schade aanbrengt aan de vaderlandsliefde. Of sprak er geene vaderlandsliefde in de tranen, die door den Heer over Jeruzalem gestort werden, ofschoon Hij de Zaligmaker der wereld was ? En diezelfde vaderlandsliefde openbaarde zij zich niet in Paulus, toen hij het betuigde, dat de toegenegenheid zijns harten, en het gebed, dat bij voor Israël deed, tot zaligheid was van zijne broederen, die zijne maagschap naar het vleesch waren, ofschoon hij de Apostel der Heidenen was? En wat zullen wij dan wel gevoelen, bij de gedachte, dat die beukenstam, welks hout de eerste letter afdrukte, in Nederland en in de nabijheid onzer stad geplant stond, en dat de man, die alzoo de eerste gedachte ontving, die zich in de Boekdrukkunst verwezenlijkte, een bewoner van Nederland en een burger onzer stad was? Neen, bet verwondert ons niet, dat vaderlandsliefde zich inspande, om de eer dezer uitvinding als eene Nederlandsche te handhaven, toen Duitschland ons die poogde te betwisten. Maar zou het ons dan niet moeten verwonderen, als vaderlandsliefde zich ook hier niet in Godverheerlijking openbaarde? als zij het duldde dat iemand haar overtrof in den roem van Gods genade, die ons vaderland bestemde tot de eer om zoo krachtigen invloed, ook door deze uitvinding, op de verlichting, der wereld, en op de voorbereiding en den voortgang der Her-

Sluiten