Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het misbruik, dat van haar gemaakt wordt, beteugelen en allengskens uitroeijen. En wat het tweede betreft, daartegen kan ik u mede niet te ernstig waarschuwen, dat wij hare goede vruchten toch niet ongebruikt mogen laten. Al wat licht en wetenschap verspreidt, zoekt het toch zoo veel mogelijk u eigen te maken, opdat de zegen der Boekdrukkunst u niet tot veroordeeling zij in den dag des oordeels. Ziet, wij beleven in dat opzigt gezegende tijden. Op de minst kostbare wijze, worden ons goede boeken en nuttige geschriften in kwistigen overvloed aangeboden, en daaronder, in de eerste plaats, de Bijbel, des noods om niet te verkrijgen. Ach, dat er meer gebruik van gemaakt werd, en zoo menig uur, in plaats van het der ij delheid of der ledigheid toe te wijden, aan het lezen, het onderzoeken der waarheid besteed werd! Werd het meer gedaan, er zou meer waarheid in hoofd, en hart, en leven gevonden worden. Hoort deze opwekking, gij allen, hoort haar, zoo als zij met bij zonderen nadruk tot u komt, na het heerlijke feest, dat wij gevierd hebben! Gij, die aan de schadelijke vruchten eener de zonde dienende drukpers u den dood zoudt eten, houdt op, dat gij een zegen Gods u tot een middel des verderfs zoudt maken. En gij, die de goede vruchten der Boekdrukkunst schier ongebruikt laat, wacht u, dat gij, te midden van zooveel geestelijken overvloed, van gebrek sterven, den geestelijken dood sterven zoudt. Déze is de ware Godverheerlijking, die door uw feestvieren in u moet zijn opgewekt, dat gij van de vruchten der drukpers een dankbaar en Godverheerlijkend gebruik maakt. En zoo deze niet in u gevonden wordt, al hadt gij uwe woningen versierd, zoodat allen haar bewonderden, en al hadt gij luid ingestemd in de feestvreugde, en al hadt gij een onvermoeid aandeel in de algemeene blijdschap genomen, een stem in uw binnenste, als de stemme

Sluiten