Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treden, om de uitspattingen der drukpers te beteugelen; en waar zij niet-onder voogdijschap behoeft gesteld te worden, als voor onmondigen. Maar wordt ook de Nederlandsche drukpers niet wel misbruikt, om, vooral in dagbladen en vlugschriften, leugen en dwaling en laster te verspreiden, haat en twist en tweedragt aan te blazen, wantrouwen op te wekken, ongeloof te bevorderen, met verzaking van alle bescheidenheid de kieschheid te kwetsen, zinnelijke begeerlijkheden te doen ontvlammen, aan ijdelen hoogmoed en onedele wraakzucht voedsel te geven? En zijn er niet, die deze onrijpe en giftige vruchten gretig versbnden en met ijver en vreugde verspreiden? O, dat eene edele verontwaardiging en verachting dezulken vervolgde! Wij wachten er meer van, dan van beperking der vrijheid door de drukpers aan banden 'te leggen. Mogt deze eene der vruchten zijn onzer feestviering, dat wij allen zamenspanden om deze onrijpe, schadelijke en ongoddelijke vruchten te verachten, en het alzoo te toonen, dat wij de edelste der uitvindingen te hoog schatten, dan dat wij het kunnen dulden, dat zij anders 'dan aan de bevordering der edelste zaak, op de edelste wijze, worde dienstbaar gemaakt! Het vaderland der Boekdrukkunst gevoele zijne grootsche roeping, het voorbeeld te geven, om de edelste der kunsten, niet aan het lage en onedele, maar aan de bevordering van hetgeen waar en schoon en goed is, aan waarheid en godsdienst en Christendom dienstbaar te maken. Gaat gij voort, mannen der wetenschap, haar uwe onderzoekingen op het gebied der waarheid toe te vertrouwen in de edelste vormen. En gij allen, werkt naar uw vermogen mede, om deze in alle standen en kringen te verspreiden ; en laat in dat alles niet eigene eer en roem of voordeel, maar de eere Gods uw hoogste drijfveer zijn. Zoo zal het blijken, dat de ver-

Sluiten