Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het diepe geheim: hoe kan de van God afgevallen mensch weder met God vereenigd worden'? is opgelost. Hier wordt de oorzaak ontdekt, die ons belet om met God in gemeenschap te komen. Het iSjOns door de zonde ontrust geweten, dat ongeloof kweekt, waardoor het ons onmogelijk wordt om op Gods beloften te vertrouwen.

Hoe natuurlijk, maar tevens hoe goddelijk wordt ons de wedervereeniging van God en den mensch voor oogen gesteld. O, aanschouwen wij met aandacht het goddelijk onderwijs, ons in den persoon van Abraham gegeven; lankmoedig verwachtende verkrijgt hij den zegen.

En ook de oorzaak, waardoor God en de mensch weder éen konden worden, en de mensch zijn koninklijke macht terug verkrijgt, deze is voor Abraham niet verborgen gebleven. Want waar goddelijke vrede en vreugde zijn gemoed vervullen, kunnen zijn godgewijde blikken een hoogere vlucht nemen. W\j zien het, hoe hij door steeds inniger gemeenschap met God, het plan Gods tot redding der wereld kon ontdekken. Of heeft de Heiland het ons niet zelf bekend gemaakt: „Abraham heeft mijn dag gezien en is verblijd geweest."

Heerlijk openbaarworden van deterugkeerendemachtinden mensch, wanneer hij de orde Gods volgt, waardoor die macht alleen in hem kan terugkeeren. Welk eene macht ziet men in den zoo ootmoedigen Abraham, die eerst zichzelven onder de macht Gods stelt en dan door die macht weder anderen beheerscht.

„Wij zien, — zegt Murray, — in Abraham zich eene macht ontwikkelen, die door het gebed instaat was over het lot te beslissen van hen, die met hem in aanraking komen. In Abraham wordt het openbaar, dat het gebed niet enkel een weg is om voor onszelven een zegen te ontvangen, maar om de koninklijke macht van den mensch te laten gelden, waardoor hij op de geschiedenis invloed kan uitoefenen.

„Wij lezen van geen gebed dat Abraham voor zichzelven deed. Zijn gebed voor Sodom en Lot en voor Abimelech,

Sluiten