Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door het eenvoudig Godsvertrouwen opgeklommen tot eene persoonlijkheid, wier grootheid ons verbaast, en die toch ook voor ons bereikbaar is, indien wij willen wandelen in de voetstappen van Abraham, die door geloof en lankmoedigheid Gods beloften heeft verkregen.

Herinneren wij ons nog eens die voetstappen Abrahams. Daar zien wij hem heengaan, gehoorzamende aan een, goddelijk bevel, waarvan hij de bedoeling niet begrijpt; naar een land, dat, hij niet kent, om den zegen te ontvangen door God beloofd. Maar de voornaamste belofte wordt niet vervuld, en alles toont dat zij nimmer vervuld zal worden. Maar hij pleit op Gods trouw, en onder dit pleiten klimt de grootheid van Abraham steeds; want daardoor wordt de mensch met God vereenigd en ontvangt hij goddelijk leven en goddelijke kracht.

Nu kan Abraham zichzelven verloochenen en aan Lot de keuze overlaten, waar hij als rechtmatige eigenaar had moeten beslissen ; geen eigenbelang bezielt hem. —■ Nu kan Abraham uit den weg gaan, wanneer men hem van zijne putten berooft, om weder op andere plaatsen het onmisbaar water te zoeken.

Maar wordt Lot gevangen genomen en van het zijne beroofd, dan wordt de toegevende, zachtmoedige herder een krijgsoverste, en zijn eenvoudige herders worden dappere soldaten, die geoefende krijgsbenden op de vlucht slaan.

In Abraham ontdekt zich eene persoonlijkheid, die met zijn talrijke dienaars een geheel uitmaakt, en zijn huisbezorger tot een even voortreffelijk persoon vormt als hij zelf is.

En is Abraham een man, die achting en eerbied bij zijne onderhoorigen kweekt, welk een vader is hij! In Isaak, den zoon der belofte, zien wij welk een opvoeding hij zijn zoon heeft gegeven.

Het ontzaglijk bevel was aan Abraham gegeven: „Offer Mij uwen eengeboren, dien gij lief hebt/'en zien wij geen aarzeling bij Abraham om aan Gods bevel te gehoorzamen; ook niet

Sluiten